Dagordning för

Unga Feministers riksårsmöte 2016

Tid och datum: 13-14 februari, 2016
Plats: Sofielunds Folkets hus, Malmö
Ladda ner dagordningen i PDF-format.

1.    Mötets öppnande
2.    Val av mötesordförande
3.  Val av mötessekreterare
4.  Val av mötesunderlättare
5.  Val av två (2) justerare
6.  Val av tre (3) rösträknare
7.  Fastställande av röstlängd

8.    Årsmötets behöriga utlysande
9.    Godkännande av dagordning
10. Fastställande av ungefärligt tidsschema
11.  Godkännande av arbetsordning

12. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
13. Presentation om utredningen “Nationella styrelsens roll i organisationen”
14. Revisionberättelse
15. Frågan om ansvarsfrihet för avgående nationella styrelsen

16. Behandling av propositioner
16.1.               Fastställande av verksamhetsplan för 2016
16.2.              Fastställande av budget för 2016
16.3.              Fastställande av medlemsavgift för 2016
16.4.              Antagande av reglemente
16.5.              Stadgeändringar
16.6.              Förändrat medlemsår
16.7.              Antagande av politiskt program

17.  Inkomna motioner och motionssvar

18. Val av nationella styrelsen
18.1.        Val av två (2) ekonomiansvarig
18.2.              Val av två (2) sammankallande
18.3.        Val av en (1)  sekreterare
18.4.        Val av 2-6 ordinarie ledamöter
18.5.        Val av 2-6 ledamöter för valberedningen

19.  Val av 2-6 ledamöter för revisionsgrupp
20.  Val av arbetsgrupper för 2016

21. Övrig information
22.Mötets avslutande

 

Kontakt: styrelsen@ungafeminister.se
www.ungafeminister.se/arsmote2016