Motionsguide för Unga Feminister

Vid riksårsmötet kommer vi att diskutera och besluta om förslag från oss medlemmar. När en medlem eller en lokalavdelning skickar in ett förslag kallas det för en motion. Styrelsens förslag heter proposition. 

Motionsguiden finns också att ladda ner i PDF-format. 

En motion kan handla om i princip vad som helst som du vill att UF! ska göra, en textändring i plattformen, stadgarna, policy som du hittar på vår hemsida - eller om det är någon speciell fråga du tycker vi ska driva. Motionen skrivs ner och skickas in till nationella styrelsen: styrelsen@ungafeminister.se. 

Motionen ska senast skickas in senast den 2 januari, för att sedan skickas med andra årsmöteshandlingar så alla medlemmar kan läsa inkomna motioner. Årsmöteshandlingar är t.ex dagordning, politiskt program, verksamhetsplan och förslagen som kommit in från medlemmar. 

Vad är en motion? 
Motion=ett förslag/idé på ett beslut 

Vem får skriva en motion och delta på årsmötet? 
Du som är medlem i Unga Feminister får skriva motioner och delta på årsmötet. 

Var ska motionerna skickas?
Motionerna skickas till mailadress: styrelsen@ungafeminister.se senast 2 januari 2016 enligt stadgan. Du kan alltså inte lägga nya förslag (yrka) efter det datumen, men kan föreslå förändringar på de motioner som kommit in. 

Vad kan jag motionera om?
Plattformen och för stadgeändringar (nationellt). Det kan också handla om att du vill ge ett förslag på politiska frågor vi ska driva som t.ex sänkt rösträttsålder. 

Kan en ta upp flera frågor i samma motion?
Nej, skriv ett förslag i varje dokument. Olika förslag ska ha olika motioner. Bara om flera förslag är beroende av varandra, om tillexempel ett förslag kräver ändring någon annan stans i t.ex plattformen som konsekvens, kan förslagen tas upp i samma motion. Du kan också hänvisa till andra motioner i brödtexten ”se även våra förslag angående...” 

Hur lång kan brödtexten vara?
Det beror självfallet på motionens ämne, men generellt är kortare brödtexter bättre än längre. Ofta räcker några meningar för att få fram vad man vill ha sagt men om en längre text krävs är en halv, maximalt en hel, A4-sida ett riktmärke. 

Hur ska motionerna utformas?
När du skriver en motion är det bra att tänka på några saker när du skriver. Inled med en kort rubrik som beskriver ämnet, förslaget eller ståndpunkten. Ange sedan i vilken text du vill ändra i. Sedan kommer brödtexten, här beskriver du och argumenterar du för förslaget. Efter brödtexten skrivs en yrkandefras ”jag yrkar..” som följs av en eller flera att-satser där dina förslag formuleras. 

Förslagen måste vara konkreta och exakt beskriva vad du vill göra. Du kan alltså inte skriva ”att plattformen skrivs om som jag beskrev i brödtexten” utan du måste ange precist vad du vill förändra. Sedan ska de som skrivit motionen anges, samt kontakt- personens mail och telefonnummer. Anledningen till att du behöver vara såhär tydlig är för att det ska vara tydligt när vi behandlar motionerna och att alla medlemmar ska på ett enkelt sätt förstå vad som beslutet rör.

 

Exmpel på utformning av en motion

Mandatperiod på två år
Ändringarna görs i stadgarna, paragraf 18


Bakgrund
Jag anser att Unga Feminister bör göra en stadgeändring att styrelsen och andra årsmötesvalda grupper sitter två år på sin post istället för en. Genom att inneha samma post i två år skapar en stabilitet och en hinner arbeta fram ett bra arbetssätt där en känner sig trygg. 


Yrkande
Jag yrkar

             att ändra paragraf 18 till att stå från “ett verksamhetsår” till “två verksamhetsår”. 

 “§ 18 FörtroendevaldaMandatperioden för samtliga årsmötesvalda uppdrag är två verksamhetsår. En person kan inneha förtroendeposter i en och samma årsmötesvalda grupp under högst fyra verksamhetsår. Det går inte att ha flera årsmötesvalda uppdrag samtidigt.”


Kontaktuppgifter
Namn: Sam Rubén (du/ni som skrev motionen) Kontaktperson: Sam Rubén, sam.ruben@gmail.com, 07X-XXXXXXX
 

***


Kort och gott: 

1. Rubrik

2. Vilket dokument du vill göra ändringen i (om du vill ge ett förslag på politisk fråga behöver du inte skriva detta eftersom det inte finns något dokument att hänvisa till)

3. Var i dokumentet en hittar de ändringar du vill göra

4. Motivering: 

5. Vi yrkar:

6. Namn: 

7. Kontaktperson: 

Checklista

- Handlar motionen om en, inte flera, frågor?

- Finns det en kort och upplysande rubrik?

- Finns det en tydlig och korrekt platshänvisning (vid textändring)?

- Är den motiverande brödtexten lagom lång, begriplig och rättstavad? - Finns- det ett tydligt och 

konkret förslag ( yrkande )?

- Undertecknare?

- Kontaktperson med kontaktuppgifter? 

 

Delar av texten är lånad från Feministiskt initiativ: http://intersektionalitet.files.wordpress.com/2011/01/motinosguide_2011_feministiskt_initiativ1.pdf