VÅR ORGANISATIONSSTRUKTUR

Unga Feminister är ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund med medlemmar över hela Sverige. Vi arbetar efter en intersektionell arbetsmetod, vilket avspeglar sig i vår organisationsstruktur. Vi strävar efter en platt organisation där allas röster spelar lika stor roll oavsett vart i organisationen en befinner sig. Vi vill arbeta inkluderande och transparent så att alla våra medlemmar känner tillhörighet och tillförlitlighet till organisationen och våra arbetsmetoder. 

Inom organisationen finns följande organ: 

Årsmötet - det forum alla medlemmar samlas kring i januari-februari varje år och fattar organisationsövergripande beslut
Nationella styrelsen - har ansvar för organisationens nationella verksamhet och förvaltning mellan årsmötena, mer info finns här
Valberedning - lägger fram ett förslag på kandidater inför årsmötena för att mötet ska kunna välja en kompletterande och representativ styrelse
Revision - det organ som granskar styrelsens arbete så att medlemmarna vet att allt sköts som det ska

Anställda - vi har två anställda, en organisationssekreterare och en verksamhetsutvecklare
Utskottsmötet - det forum som månatligen samlar alla utskott för att behandla gemensamma frågor
Utskotten - i år ska enligt riksårsmötet fyra utskott finnas: politikutskottet, medlemsutskottet, kampanjutskottet och internationella utskottet, mer info finns här
Lokalavdelningar - lokala styrelser runtom i landet som utformar lokal politik och bedriver evenemang regionalt, mer info finns här
Aktivistgrupper - en grupp medlemmar som vill bedriva aktiviteter men som inte organiserat sig som en egen styrelse, mer info finns här

Rikskonferensen - en årlig mötesplats för Unga Feministers medlemmar att samlas kring gemensam utbildning och diskussion av aktuella frågor, mer info finns här

FEMT!DEN - Unga Feministers tidskrift, mer information här

DUP - våra diskrimineringsombud, mer info finns här

 

Mer information om Unga Feminister finner du i våra kvartalsrapporter.