Vi går till val med en antirasistisk, feministisk och intersektionell politik för ett jämlikt samhälle. För oss är demokrati en självklarhet och vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tillför ett nytt sätt att se på politiken där vi ser kritiskt på kapitalistiska, patriarkala, rasistiska och hierarkiska strukturer och normer.

Bryt storstadsmakten – hela Sverige ska leva

En rättvis miljöpolitik för jämlika levnadsförhållanden

I dagens miljöpolitik överordnar sig västvärlden de problem som vi skapar på andra sidan jorden. Västvärldens miljöpåverkan har förödande konsekvenser i form av svält, sjukdom, död samt en tilltagande andel klimatflyktingar, vilket ställer krav på att ta ett ökat ansvar över våra ekologiska fotspår såväl som vår integration och solidaritet. Unga Feminister tror därför på en miljöpolitik som betonar ett rättviseperspektiv utifrån alla människors lika värde och som utöver minskad klimatpåverkan resulterar i jämlikare förutsättningar för människors levnadsförhållanden. Storföretagens makt över miljöpolitik och annan politik måste minska, och antidemokratiska handelsavtal stoppas. Det behövs en radikal omställning av det ekonomiska systemet, där global miljörättvisa införs och där mänskligheten respekterar planetens gränser.

Industriländer som Sverige har de ekonomiska resurserna att påverka klimatförändringarna, vilket medför ett ansvar. Idag förlitar sig Sverige på de icke förnybara energikällor fossila bränslen och kärnkraftverk. Det är riskfyllda, föråldrade alternativ till energiutvinning som sker på bekostnad av miljö, natur samt säkerhet och tar inte heller hänsyn till det klimathot som vi står inför. Vi vill höja ambitionerna i den svenska miljöpolitiken. Genom en omställning till helt förnybara alternativ möjliggöra noll-procentigt koldioxidutsläpp av fossila bränslen gällande produktion och konsumtion som Sverige orsakar till 2030. Fossilindustrin är farlig och måste stoppas genom förbud och avskaffade subventioner.

Ansvaret för att lösa miljöproblemen ligger främst på staten och företag, inte enskilda individer. Därför behövs kraftigt ökade regleringar och ekonomiska styrmedel. Alla ska ha samma förutsättningar att göra klimatsmarta val, det ska inte vara en ekonomisk fråga. Genom beskattning av nationellt flyg och införandet av trängselavgifter i städer vill vi omfördela resurser till miljövänligare alternativ och utveckla järnvägen, subventionera hyrcyklar, bygga ut kollektivtrafiken över hela Sverige och verka för att den ska vara avgiftsfri. Vi vill även ha en punktskatt på kött som ska subventionera ekologiska och veganska alternativ. Att ge stöd till konsumtionskritiska initiativ som secondhand och ökad tillgänglighet för källsortering är ytterligare metoder för att förändra våra konsumtionsvanor.

Många Svenska företag har flyttat sina verksamheter till länder som har färre valmöjligheter än vad vi har, vilket grundar sig i ett kolonialt förtryck där länder från globala väst exploaterar marker och utarmar råvaror från det globala syd. Vidare tas inget ansvar för de utsläpp som orsakas vilket får konsekvenser för människor, djur och natur. Det måste ställas krav på svenska företag att ta sitt ansvar, med strävan att rubba patriarkala, kapitalistiska och koloniala strukturer. Genom att på nationell nivå påverka svenska företag kan vi göra en avgörande internationell förändring – för en jämlik värld och för planeten vi bor på.

Därmed vill vi att produktion främst ska ske så lokalt som möjligt, för att minska klimatutsläpp från transporter och gynna lokal självförsörjning och resiliens. Att satsa på en levande landsbygd och en ökad lokal livsmedelsproduktion, skulle gynna den lokala marknaden liksom vår planet. Vi vill se Sverige vara självförsörjande med mat, inte bara för att det gynnar oss nu, också för att stärka vår egen säkerhet om en framtida kris sker.

 

Unga Feminister arbetar för:

 • ETT FOSSILFRITT SVERIGE 2030
 • ATT AVVECKLA SVERIGES KÄRNKRAFT
 • ATT SKAPA ETT DJURVÄNLIGT SAMHÄLLE
 • EN GIFTFRI OCH EKOLOGISK SKOLGÅNG
 • JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT GÖRA KLIMATSMARTA VAL
 • ATT SVERIGES FÖRETAG SKA TA ETT INTERNATIONELLT ANSVAR
 • ATT FRÄMJA HÅLLBAR UTVECKLING LOKALT
 • BILFRIA INNERSTÄDER

Ett inkluderande samhälle som stärker mänskliga rättigheter

Det beräknas idag finnas 65,5 miljoner flyktingar i världen, vilket är fler än någonsin tidigare. Enligt UNHCR är 2.8 miljoner av dessa asylsökande runt om i världen. Vi ser idag att flyktingar säljs som varor baserat på hudfärg och nationalitet och vi ser att flyktingar riskerar sina och närståendes liv i hoppet om ett säkrare liv. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, som Sverige bundit sig till, säger bland annat att “var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” (artikel 3), “var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land” (artikel 13.2) samt att “var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse” (artikel 14.1).

Vi anser att Sverige inte gör tillräckligt. Idag stänger Europa gränserna, och Sverige följer efter. Unga Feminister vill ha en gränslös värld. Då Sverige har bundit sig till de mänskliga rättigheterna och andra konventioner ska även Sverige upprätthålla dessa. Istället för att försvåra människors migration eller asyl, ska Sverige öppna sina gränser och göra det möjligt för människor som vill bosätta sig i Sverige att göra det. Det krävs en asyl och migrationspolitik som inte kompromissar med mänskliga rättigheter.  

Idag saknar Sverige en rättssäker asylprocess som prioriterar alla människors välmående och liv likvärdigt. Därför vill vi implementera allmän flyktingamnesti vilket innebär uppehållstillstånd till alla papperslösa samt stopp av samtliga utvisningar. Vidare begär Unga feminister förkortade handläggningstider och att bevisbörda flyttas från asylsökande så länge som det rådande asylsystemet existerar. Vi kräver ökad kompetens om HBTQ+personers och personer med normbrytande funktionsvariationers rättigheter och asylskäl hos personal som hanterar asylärenden på Migrationsverket. Därutöver kräver vi att barnrättsperspektivet stärks. Barns redogörelser måste alltid granskas individuellt med deras bästa i fokus. Vi menar att barn ska ses som individer med egna rättigheter och inte som en del av en familjeenhet som det oftast är i nuläget. Det handlar om människors liv.

Idag värderas utbildningar, arbetslivserfarenhet och andra relevanta erfarenheter inte likvärdigt beroende vart i världen erfarenheten kommer ifrån, det vill vill vi ändra på samtidigt som det ska vara betydligt enklare att komplettera eventuella kunskapsluckor. Att ta till vara på kunskap och se till att människor jobbar med det som en är utbildad till ser vi som en bra sak och något Sverige skulle tjäna på.

 

Motverka segregation och rasism

Siffror från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)  visar att utrikes födda ofta får lågbetalda jobb, där det också finns en skillnad på vart i världen en är född, något som grundar sig i koloniala förtryck, rasism och diskriminering där vithet är normen. Med en arbetsmarknad uppdelad efter bland annat kön, könsidentitet, etnicitet och funktionalitet skapas mönster där marginaliserade personer blir särskilt utsatta. Samtidigt som vi verkar för att bryta bostadssegregationen och gentrifieringen arbetar vi också för en arbetsmarknad fri från diskriminering. Arbetsmarknaden ska vara öppen för alla som vill och kan arbeta. Det ser Unga Feminister som en förutsättning för allas möjlighet till ett bra liv och ekonomisk stabilitet.

Den strukturella rasismen genomsyrar hela samhället, i enlighet med svensk såväl som internationell forskning drabbas minoritetsgrupper av en diskriminering som sträcker sig över bostadsmarknaden, skolan, vidare till arbetsmarknaden och rättsväsende. Unga Feminister ser därför ett behov av att aktivt förebygga diskriminerande strukturer. I en demokrati bör samtliga samhällsinstitutioner präglas av jämlikhet. Därför arbetar vi för en normkritisk skola med antirasism i fokus där läromedel analyseras utifrån ett antirasistiskt, feministiskt och intersektionellt perspektiv, ger större utrymme för minoritetsgrupper vars historia aldrig berättas samt inkluderar Sveriges egen koloniala historia. Utöver det verkar vi för att alla som arbetar inom rättsväsendet får utbildning i antirasism, normkritik och hur det samspelar med exempelvis könsidentitet för att motverka diskriminering och utveckla ett rättvist bemötande. Rättsväsendet ska fylla sin funktion i att upprätthålla rättvisa och bör arbeta därefter.

Vi vill se ett öppet Sverige där alla personer har lika rätt till ett värdigt liv oavsett klass, hudfärg, namn, funktionalitet, etnicitet, könsidentitet, ålder, religion, trosuppfattning och/eller sexuell läggning. Vi vill se en politik som tar antirasism på allvar och en politik där alla människors rättigheter tas till hänsyn.

 

Unga Feminister arbetar för:

 • EN FLYKTINGAMNESTI MED STOPP FÖR ALLA UTVISNINGAR
 • ANONYMA OCH KUNSKAPSBASERADE REKRYTERINGAR
 • DISKRIMINERINGSKONTROLLER PÅ ARBETS- OCH BOSTADSMARKNADEN
 • ARBETSTILLSTÅND TILL ASYLSÖKANDE UNDER ASYLPROCESSEN
 • ATT SVERIGE OCH EUROPA ÖPPNAR GRÄNSERNA
 • ATT AVSKAFFA MEDICINSKA ÅLDERSBEDÖMNINGAR
 • PAPPERSLÖSAS RÄTT TILL FRISTAD
 • EN ANTIRASISTISK SKOLA
 • SAMMA RÄTT TILL VÄLFÄRD OAVSETT LEGAL STATUS
 • BRYT BOSTADS- OCH SKOLSEGREGATIONEN