Undersökning av nationella styrelsens roll i Unga Feminister
Vi vill ha hjälp utav er, medlemmar, lokalavdelningar, utskott och aktivistgrupper, för att undersöka och diskutera den nationella styrelsens roll i Unga Feminister. Nedan följer:

  • Bakgrunden till och syftet med den här undersökningen

  • Information om vad en styrelse är

  • Frågor vi skulle vilja att ni svarar på

  • Avslutande information

Delta i undersökningen här. 

Bakgrund och syfte                        
I verksamhetsplanen för 2015, antagen på årsmötet 2015 står följande:

”Vi vill ge 2015 års styrelse i uppdrag att fundera över vilken makt och roll den nationella styrelsen har idag samt vilken makt och roll den bör ha. Detta ska presenteras på årsmötet 2016. En del av detta arbete ska också vara att tillfråga alla andra delar Unga Feminister – utskott, lokalavdelningar, aktivistgrupper, medlemmar – vilken roll den nationella styrelsen bör ha. Detta är ett första steg i att bygga upp en organisationsmodell som är i enlighet med vår politik.”

En verksamhetsplan är något som medlemmar på ett årsmöte godkänner och ger organisationen i uppdrag att följa. I detta fall har den nationella styrelsen ansvaret att genomföra det som årsmötet bestämmer. På lokalavdelningars årsmöten antas det också verksamhetsplaner och lokalavdelningsstyrelsen ansvarar för att den följs.                  

Syftet med det som citeras ovan från detta års verksamhetsplan är att starta ett samtal kring hur vi ska organisera oss och kring makt inom Unga Feminister. Det är viktigt att vi definierar de olika delarna av Unga Feminister tillsammans, vi har alla sannolikt olika föreställningar och åsikter om hur en organisation ska se ut. Det krävs samtal om alla delar av organisationen och vad deras roller och mandat är och bör vara. Detta är endast en del av diskussionen kring organisationsstruktur, vi vill att detta ska få alla att tänka till kring vad en platt organisation innebär och vilken organisationsstruktur vi vill ha.

Vi uppmuntrar er som läser detta att också göra undersökningar och diskutera hur er del av Unga Feminister ska organisera sig. Och vi uppmuntrar varandra att delta i varandras samtal, exempelvis genom att delta i undersökningar.

Vad är en styrelse?
Traditionellt är en styrelse något som väljs på årsmöten. Årsmöten är vanligtvis organisationers “högst beslutande organ” vilket innebär att där kan medlemmar bestämma om precis allt som rör organisationen och det är det som gäller. På årsmötet välja bland annat vilka som ska sitta i styrelsen.

I Unga Feminister har vi flera styrelser, nationella styrelsen och lokalavdelningsstyrelser. Nationella styrelsen väljs på riksorganisationens årsmöte och lokalavdelningsstyrelsen på lokalavdelningsårsmöten. I grund och botten är uppdragen de samma: att verkställa verksamheten och ta beslut å medlemmar vägnar mellan årsmöten. I Unga Feminister skiljs de två olika typerna åt av att nationella styrelsen arbetar med den nationella verksamheten, vilken lokalavdelningar och alla andra delar av organisatonen ingår i på olika vis. Lokalavdelningstyrelsen arbetar med verksamheten på sin ort, de är en egen förening och tar egna beslut.

Kort sagt kan en styrelses uppdrag sammanfattas till att den ska föra medlemmars talan och besluta enligt den mellan årsmöte, ansvara för organisationens förvaltning (ekonomi, dokument med mera) och förbereda och genomföra årsmöten.

Hur stor styrelsen ska vara, hur länge en person välja att sitta i styrelsen med mera regleras i organisationens stadgar. Stadgarna kan medlemmar förändra under årsmöten.

Frågor
För att genomföra denna undersökning ber vi er att svara på de frågor som finns i följande formulär. 

Frågorna har inga självklara eller rätta svar. De kan också vara rätt så svåra. Men vi vill ändå ställa de frågor för vi vill veta hur ni tänker kring detta - om du bara har något kort att säga på en fråga men mycket på en annan är det helt okej och till och med jättebra! Alla tankar och idéer behövs för att vi ska kunna forma Unga Feminister till det vi vill att det ska vara.

I formuläret vill vi att du berättar om du svarar i egenskap av att vara medlem, utskottsmedlem, del av en lokalavdelningstyrelse eller aktiv i en aktivisgrupp. Detta är för att vi tror att det kan vara bra att veta hur vi i olika delar av organisationen tänker om de frågor som ställs.

Är du aktiv i en aktivisgrupp eller en lokalavdelning och vill svara gemensamt på frågorna så är ni varmt välkomna att göra så! Det kan nog bli väldigt intressant att diskutera frågorna tillsammans. Om ni vill göra så kan ni kryssa i alternativet att ni svarar för en hel styrelse/lokalavdelning/aktivisgrupp. 

Avslutande information
Det som kommer fram i undersökningen kommer att presenteras på årsmötet i Malmö 13-14 februari. Det kommer även att inkluderas i årsmöteshandlingarna som skickas ut innnan årsmötet så att alla medlemmar kan ta del utav det.

Eftersom årsmöteshandlingarna ska skickas ut i mitten av januari så har en på sig till 10 januari att svara på formuläret. Efter den 10 januari inkluderas inte svar i sammanställningen.

Tack för att ni tog er tid att läsa detta och för att ni svarar på frågorna!

Har du/ni några frågor?
Skriv till styrelsen@ungafeminister.se