Unga Feministers politik utgår från en intersektionell feministisk maktanalys där vi ser att beroende av kön, könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, religion eller annan trostillhörighet, psykisk och fysisk funktionalitet och/eller sexualitet har vi olika möjligheter i livet. I Unga Feministers politiska program synliggör vi de orättvisor och problem vi ser och presenterar vi åtgärder utifrån ungas perspektiv.

Vår politik

Vi ställer oss utanför det traditionella politiska landskapet. Vår politik sätter mänskliga rättigheter i fokus och vill lyfta fram detta perspektiv i det politiska rummet. Vi vill bryta den stagnerade blockpolitiken och sättet på vilket den förhindrar en utveckling av den ekonomiska, rättsliga och sociala politiken. 

Unga Feminister vill tillämpa ett intersektionellt perspektiv som analys på samhället och politiken. Att försöka analysera maktstrukturer enbart baserat på könsmaktsordningen eller genom en klassanalys ger en ofullständig bild. Vår analys innebär inte att enbart se hur könsmaktsordningen påverkar på samhälls- och individnivå, utan även hur den samspelar med andra maktordningar baserade på sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, social eller ekonomisk klass, trosuppfattning, etnicitet, psykisk eller fysisk funktionalitet liksom ålder.
Unga Feminister arbetar för en värld utan gränser. Världen idag präglas av diskriminering, exploatering, miljöförstöring, krig och klassklyftor. Vi vill att människor ska kunna röra sig fritt över världen, men ingen ska heller behöva tvingas till flykt på grund av krig, förtryck, våld, miljöförstöring eller svält. Vi vill att Sverige och Europa ska leva upp till de konventionstexter som vi har förbundit oss till. 

Strukturella problem kräver strukturella lösningar. Unga Feministers tar kampen för en jämställd och jämlik värld, där varje människa kan leva ett liv i frihet utan våld, förtryck och diskriminering. För att det ska vara möjligt krävs det modiga politiker som vågar ifrågasätta och föreslå åtgärder på de problem som patriarkala, koloniala och kapitalistiska maktstrukturer skapar.

Vårt politiska program

Här kan du läsa vårt politiska program – ett intersektionellt feministiskt politiskt program som sätter fokus på mänskliga rättigheter och antidiskriminering utifrån ungas livsvillkor och vardag. Det antogs av riksårsmötet 14 februari 2016 och är Unga Feministers första egna politiska program. Sedan dess har det utvecklats på rikskonferenser och riksårsmöten. Idag består det av 152 kravpunkter – förslag för en jämlik och trygg värld.  

1. UTBILDNING

En intersektionell feministisk skola är en skola som skapar trygghet, är inkluderande och ger unga en fristad. Trygg, för ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för våld, trakasserier eller kränkningar. Inkluderande, för att undervisningen, elevhälsan och skolmiljön är normkritisk. Fristad, för att du aldrig ska behöva vara rädd för att bli upphämtad, utvisad eller utsatt för våld.

Läs mer

2. ARBETE

Unga Feminister vill ha en inkluderande arbetsmarknad där människor känner sig trygga, fria och har makt att påverka sina arbetsplatser samt arbetsställning utifrån sin egen förmåga. Det nya arbetslivet karaktäriseras av en ny ojämlikhet som fördelar sig på nya sätt. För att skapa vinst måste företag antingen göra av med färre resurser, eller skära ned i lön och anställningsvillkor för arbetstagare vilket innebär ett högre arbetstempo och föränderliga förutsättningar. Det är ett arbetsliv där ingen som helst hänsyn tas till mänskliga förutsättningar.

Läs mer

3. BOSTAD- OCH SAMHÄLLSPLANERING

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet, det säger artikel 25 i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Rätten till bostad regleras även i svensk grundlag, men trots det så saknar många bostad och tak över huvudet. För att svara på varför situationen ser ut som den gör idag får vi gå tillbaka i tiden. Institutet för bostads- och samhällsforskning menar att det skett dramatiska förändringar på den svenska bostadsmarknaden sedan 1980-talet. Kraftiga avregleringar har gjorts till förmån för ett system med en marknadsorienterad ordning.

Läs mer

4. IDROTT OCH FRITID

Alla barn och ungdomar har rätt till en meningsfull fritid. För att det ska vara möjligt behöver vi öppna upp kulturen för fler och det är oavsett vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar. Det ska inte behöva kosta flera tusenlappar att syssla med det en tycker om. Oavsett om du bor i storstad eller landsbygd ska det finnas saker att göra på fritiden.

Läs mer

5. KULTUR OCH KULTURVÅRD

Sveriges kulturarv präglas av ett mångkulturellt samhälle och för alla människors rätt att skapa en identitet är det viktigt att kulturvård görs på ett medvetet och genomtänkt sätt med ett intersektionellt perspektiv. Ett perspektiv som sätter både minoritet och majoritet i fokus. Det är också viktigt att lyfta fram osynliggjorda grupper i historien så som kvinnor, hbtq+-personer, ursprungsbefolkning, personer med funktionsvariationer och andra minoriteter.

Läs mer

6. MILJÖ

Sverige behöver en intersektionell feministisk miljöpolitik. En intersektionell feministisk miljöpolitik tar hänsyn till de maktordningar som skapar dessa miljöproblem  med hjälp av en intersektionell feministisk analys kan vi se vad och vilka som skapar störst ekologiskt fotavtryck. En intersektionell feministisk miljöpolitik leder inte enbart till minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan, utan även till social hållbarhet liksom jämlikare förutsättningar för människors livsförhållanden.

Läs mer

7. HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Psykisk ohälsa ökar generellt bland unga. Vi ser att det behövs ett krafttag för att förbättra ungas psykiska hälsa. Unga HBTQ+personer och särskilt transpersoner är de som har högst ohälsotal. En god hälsa är också en klassfråga. Att ekonomiskt få tillgång till vården avgörs till stor del av dina vårdnadshavares ekonomi. Även din legala status avgör din tillgång till välfärdens olika delar. Unga Feminister vill öppna upp och göra vården tillgänglig oavsett om du har papper eller inte.

Läs mer

8. RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ett demokratiskt samhälle grundar sig i principen om alla människors lika värde. I frågan om brott och straff tror Unga Feminister i första hand på förebyggande insatser genom exempelvis skolan. Genom förebyggande insatser menar vi att problem inte ens behöver uppstå. Deddsutom behöver den rasism som finns inom rättsväsendet synliggöras och arbetas mot. Att människor blir misstänkliggjorda på orättsliga grunder såsom hudfärg eller stereotypa föreställningar är diskriminering. Det får inte ske i den institution som ska upprätthålla rättvisa.

Läs mer

9. MIGRATION OCH ASYL

Unga Feminister vill ha en värld utan gränser. Unga feministers vision är att vi en dag ska leva som människor utan att behöva vara bundna av våra identitetshandlingar. Sverige och resterande länder i världen som anslutit sig till de mänskliga rättigheterna ska även införa dessa i lagstiftningen och upprätthålla dessa rättigheter. Oberoende en människas medborgarskap eller statslöshet ska dennes mänskliga rättigheter gå före.

Läs mer

10. INTERNATIONELLA FRÅGOR

Unga Feminister arbetar för en värld utan gränser. En värld som präglas av fred och diplomati. Vi tror inte att våld löser våld och krig, utan att demokratifrämjande insatser är vad som skapar hållbar stabilitet. Vi är övertygade om att en förändring på internationell nivå är möjlig, och att sättet detta kommer ske är genom att feminister och människorättsaktivister globalt mobiliserar sig och att stater tar ett gemensamt ansvar för att skapa fred och rättvisa.

Läs mer

11. EKONOMI

Sverige, och världen, står inför stora utmaningar. Män tjänar fortfarande mer än kvinnor, världens 62 rikaste personer äger lika mycket som de 3,6 miljarder fattigaste, Sverige är ett av länderna där ojämlikheten ökar snabbast och ödesfrågan om klimatet hänger över våra axlar. Därför behövs en feministisk ekonomi.

Läs mer

12. GLES- OCH LANDSBYGD

Unga vill utvecklas och forma sina egna liv. Oavsett var en bor ska en ha tillgång till vård, kunna koppla upp sig på internet, utbilda sig och få jobb. Människor som bor på landsbygden får sämre samhällsservice och har sämre demokratiska möjligheter. Politiken behöver vara anpassad efter förhållandena där den ska användas, och därför krävs mer lokalt självstyre.

Läs mer

13. DJURRÄTT

Unga Feminister anser att djur är tänkande och kännande varelser som förtjänar att leva i frihet. Djur exploateras av människan genom att konsumeras likt varor inom allt från livsmedel, kläder, kosmetika, i läkemedelsindustrin, för att nämna några exempel, vilket gäller både på land och i havet. Forskning visar att haven riskerar att vara tömda på fisk år 2050.

Läs mer