syntolkning: en boll

IDROTT & FRITID

Alla barn och ungdomar har rätt till en meningsfull fritid. För att det ska vara möjligt behöver vi öppna upp kulturen för fler och det är oavsett vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar. Det ska inte behöva kosta flera tusenlappar att syssla med det en tycker om. Oavsett om du bor i storstad eller landsbygd ska det finnas saker att göra på fritiden.

Precis som i samhället i stort präglas kulturen och media ofta av sexistiska och rasistiska stereotyper, cis- och heteronormativitet. För att bryta detta behövs ett intersektionellt feministisk perspektiv på kulturpolitiken. Media har ett stort ansvar för vilken bild som förmedlas ut till omvärlden. Vi vill se en lagstiftning mot diskriminerande reklam.

VI VILL:

GARANTERA DEMOKRATISKA OCH FRIA MEDIER
Medier spelar en stor roll i hur vi skapar vår världsuppfattning, men medier fyller också en viktig funktion när det kommer till att granska makthavare och samhälleliga skeenden. När den samhälleliga debatten går mot en allt hårdare och omänsklig ton är det otroligt viktigt att det finns medier som diskuterar och analyserar ur olika perspektiv. I dagsläget minskar presstödet till små oberoende mediekanaler, något som leder till att dessa ofta inte kan fortsätta sin verksamhet. För att kunna bibehålla ett demokratiskt samhälle måste medierna kunna vara fria att föra sin debatt. Unga Feminister menar att vi måste kunna skapa förutsättningar för att medierna ska vara fria från påverkan från makthavare i samhället, vare sig det gäller politiker eller kapitalister. Därför vill Unga Feminister öka presstödet, speciellt till mindre, oberoende mediekanaler såsom lokalpress. Unga Feminister vill också att det genomförs en demokratigranskning av medierna för att kunna säkerställa ett demokratiskt samhällssamtal.
LAGSTIFTA MOT DISKRIMINERANDE REKLAM
Medier har stor makt att påverka unga människors syn på sig själva och andra. Vi säger nej till diskriminerande reklam eftersom det är att ta ansvar för att skapa ett bättre samhälle. Det faktum att exempelvis sexistisk och rasistisk reklam får plats i det offentliga rummet, som ska vara till för alla, är orimligt. Unga mår idag allt sämre, mycket på grund av den skeva världsbild som skildras i medier, där retuscherat smala, utan synliga normbrytande funktionsvariationer och vita kroppar skapar stor press på unga att leva upp till ouppnåeliga ideal, vilket i sin tur leder till psykisk ohälsa. Därför vill Unga Feminister lagstifta mot diskriminerande reklam i det offentliga rummet.
SKAPA INKLUDERANDE MÖTESPLATSER
Unga Feminister uppfattar att det saknas platser där ungdomar kan få umgås med varandra kravfritt på fritiden. Unga Feminister vill därför att alla kommuner ska erbjuda avgiftsfri verksamhet med varierande aktiviteter, både av kulturell och sportslig karaktär. Kommuner bör även öka stödet, i form av exempelvis pengar och lokaler, till lokal ungdomsverksamhet som drivs ideellt. Alla ungdomar ska ha rätt till platser att umgås på. Dessa ska inte behöva kosta pengar att ta del av. Inte heller ska alkohol eller andra droger vara inblandade.
Mötesplatserna behöver vara inkluderande och trygga. HBTQ+-personer, personer med normbrytande funktionsvariationer och tjejer är de som sällan besöker fritidsgårdar av anledningar som att en kan känna sig otrygg eller att verksamheten inte är fysiskt eller psykiskt tillgänglig. Det vill vi ändra på. För att skapa mötesplatser för alla är det viktigt att de fritidsledare som arbetar på fritidsgårdarna har kunskap om frågor kring hbtq, antirasism och genus. Unga Feminister vill att alla fritidsledare får kompetensutveckling inom normkritik och antirasism.
BRYTA DISKRIMINERINGEN INOM IDROTTSVÄRLDEN
Vi vet att idrott är en viktig del i många ungas identitetsskapandeprocess. Därför har föreningar, ledare och tränare ett stort ansvar och handlingsutrymme när det kommer till att motverka jargong som uttrycker kvinnoförakt, sexism eller homo-, bi- och transfobi, rasism eller funkofobi. Idrott är viktigt för folkhälsan, för att stärka självkänslan, särskilt bland unga människor; genom idrott kan människor skapa relationer och känslan av att tillhöra en gemenskap. Unga HBTQ+-personer och särskilt transpersoner får inte plats inom idrotten på lika villkor. För att motverka diskriminering behöver vi arbeta förebyggande för att åstadkomma ett gott bemötande av olika grupper och olika människors behov. Detta ska ske genom kompetensutveckling för ledare och tränare i bemötandefrågor. Vi ser även att könsneutrala omklädningsrum i badhallar och idrottsanläggningar är ett måste, för att kunna skapa ett idrottsliv alla kan ta del av.
GE ÖKAT OCH LÅNGSIKTIGT STÖD TILL CIVILSAMHÄLLETS ARBETE
Ungas egen organisering är en nyckel till förändring för ett mer demokratiskt samhälle där arbetet för mänskliga rättigheter respekteras och stärks. Det är tio år sedan statsbudgeten för ungdomsorganisationer förändrades, trots att antalet ungdomsorganisationer har ökat till nästan det dubbla. Vi behöver en kraftig ökning för satsningen på ungdomsorganisationer – det gynnar hela samhället. Att ungdomsverksamhet, tjej-, mans- och transjourer och liknande verksamhet ska kunna söka långsiktig finansiering för sin verksamhet bör vara en självklarhet, men är idag ingen verklighet. Trots att en stor del av det civila samhället axlar ansvar för stora samhällsproblem så är det svårt att få en långsiktig och stabil finansiering. Det vill vi ändra på. Unga Feminister vill att organisationer och verksamheter som verkar för samhällsupprustningen ska få ta större plats i kommuners, landstings och statens budget, med möjlighet att få finansiering längre än ett år.
ÖPPNA UPP FÖR MIXADE LAG
I dagsläget är lagen i en majoritet av lagsporter enkönade. Detta bidrar till att reproducera den könsbinära uppdelningen där tjejer inte anses kunna utföra vissa aktiviteter på samma villkor, eller uppnå samma kvalitet som killar. Denna uppdelning skapar också en form av ingenmansland där personer som identifierar sig som icke-binära, eller på något sätt inte går in i det binära könsspektrat inte kan delta i lagsporter. Lagsporter bidrar till gemenskap, sociala sammanhang och motion- något som vi i Unga Feminister tycker ska vara till för alla. Unga Feminister vill öppna upp för möjligheten att införa mixade lag där alla, oavsett könsidentitet kan delta på samma villkor, genom att riktade stöd för detta arbete ska ges till idrottsföreningar som arbetar med lagsport.
EN NYKTER NORM
Alla har rätt till en uppväxt fri från droger. Idag finns en alkoholnorm, där till exempel att vara nykter ifrågasätts snarare än att dricka alkohol. Vi tycker det är fel och vill att nykterism ska vara normen. Till att börja med vill vi att offentliga sektorn är drogfri och att inga offentliga medel finansierar alkohol. Vi vill att det alltid ska finnas nyktra mötesplatser och nyktra sysselsättningar för unga tillgängligt, därför ska föreningslivet vara fritt från alla sorts droger.
För att främja en nykter norm vill Unga Feminister även se ett återinförande av förbud mot alkoholremklam samt ett förbud mot sponsrad exponering av alkohol i sociala medier och populärkultur.