syntolkning: ett tangentbord

ARBETE

Unga Feminister vill ha en inkluderande arbetsmarknad där människor känner sig trygga, fria och har makt att påverka sina arbetsplatser samt arbetsställning utifrån sin egen förmåga. Det nya arbetslivet karaktäriseras av en ny ojämlikhet som fördelar sig på nya sätt. För att skapa vinst måste företag antingen göra av med färre resurser, eller skära ned i lön och anställningsvillkor för arbetstagare vilket innebär ett högre arbetstempo och föränderliga förutsättningar. Det är ett arbetsliv där ingen som helst hänsyn tas till mänskliga förutsättningar.

Vår målsättning är att alla arbetsplatser ska vara anpassningsbara och tillgängliga baserat på tillgänglighetsprincipen. Idag råder det stor arbetsbrist bland unga. Samtidigt präglas mångas tillvaro av psykisk och fysisk ohälsa på grund av en stressig tillvaro. Osäkra anställningar och hög arbetsbelastning skapar denna ohälsa. Vi ser en möjlighet i detta. Vi vill att arbetstiden förkortas för att motverka den höga arbetsbelastning som skapar psykisk ohälsa och skapa fler arbeten genom att vi delar på jobben. Vi ser att arbetet är en del av livet, men livet är mer än bara arbete. Att få möjlighet till vänner, familj, fritid och vila är en förutsättning för ett bra liv.

Arbetsmarknaden är segregerad och uppdelad utifrån kön, könsidentitet, etnicitet och funktionalitet. I lågbetalda arbeten arbetar främst kvinnor, personer med normbrytande funktionsvariationer och personer som blir rasifierade. Bland de högbetalda finns vita män, det är också dem som sitter på majoriteten av de högsta maktpositionerna. Att motverka den diskriminering som finns på arbetsmarknaden ser Unga Feminister som en förutsättning för allas möjlighet till ett bra liv och ekonomisk stabilitet.

Vi vill se:

EN ARBETSMARKNAD FRI FRÅN DISKRIMINERING
Arbetsmarknaden ska vara öppen för alla som vill arbeta. Enligt diskrimineringslagen ska en inte diskrimineras utifrån ens kön, ålder, etnicitet, sexuella läggning, funktionsvariation, klass eller tros- och religionsuppfattning. Det ska vara möjligt för vem som helst med rätt kompetens att arbeta med det yrket en vill. Idag står många utanför arbetsmarknaden – det kan handla om att du har en normbrytande funktionsvariation eller ett namn som inte är Svensson-klingande.
Till skillnad från cispersoner har transpersoner en mer utsatt situation på arbetsmarknaden. Studier visar att den diskriminerande och exkluderande arbetsmarknaden skapar utsatthet. Detta tvingar människor till exempelvis prostitution. Unga Feminister ser ett behov av kartläggning och analys av transpersoners villkor, miljö och möjligheter på arbetsmarknaden.
För att möjliggöra bättre och inkluderande arbetsmiljö för alla individer, behöver vardera arbetsplats personal få kunskap om HBTQ+, genus, antirasism och antidiskriminering. Framförallt personalansvariga ska vara utbildade inom områdena och vi förespråkar starkt att policydokument samt värdegrunder innehåller antidiskriminerande mål. Det räcker dock inte enbart med policys och värdegrundsarbete, arbetsplatser bör kontrollera att dessa följs och även utvärdera med hjälp av undersökningar och sammanställning av dessa i rapporter. Unga Feminister vill att kommunala tjänster tillsätts via anonyma anställningsprocesser.
SEX TIMMARS ARBETSDAG MED BIBEHÅLLEN LÖN
Livet är så mycket mer än arbete men ändå lägger vi ner en mycket stor del av vår tid på det. Unga Feminister vill bryta normen om arbetstiden och föreslår en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Den yrkesgrupp som har den överlägset största delen av antalet sjukskrivningar är vård och omsorg som står för 20 procent av alla sjukskrivningar och andelen kvinnor inom den gruppen motsvarar 90 procent. Vi vill skapa en bättre förutsättning för människor att ha möjlighet att lägga ner tid på familj, vänner, fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet. Det här gör vi samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen, speciellt för unga där arbetslösheten mellan åldrarna 15-24 år uppgår mot 17.3 procent (SCB oktober 2015). Vår målsättning bygger på en mer human arbetsmarknad där huvudfokus ligger på arbetstagarens hälsa och inte företagets vinstmaximering.
SÄKRA ANSTÄLLNINGAR FÖR UNGA
Dagens arbetsmarknad är otrygg, osäker och genererar känsla av maktlöshet, psykisk ohälsa, fattigdom samt att människor blir utnyttjade. Minoritetsgrupper i samhället är oftast i riskzonen för osäkra anställningar och usla arbetsvillkor då dessa grupper ofta har svårt att ställa krav på sin arbetsgivare. Vi vill att unga personer ska ha möjlighet till egen ekonomisk trygghet. Vårt mål ligger i att göra det omöjligt för arbetsgivaren att utnyttja sina anställda. Det finns redan bra avtal framtagna men problemet ligger i att de inte följs. Unga Feminister arbetar för att motverka dessa osäkra anställningar och dåliga arbetsvillkor.
MOTVERKA SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN
Även om lagstiftningen har skärpts, visar arbetsmiljöstatistik att andelen unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier inom arbetet ökat från 15% (2011) till 19% (2013), dock visar samma rapporter en minskning när det gäller sexuella trakasserier för unga män från 6% (2011) till 4% (2013). Unga Feminister ser att det finns ett mörkertal när det gäller sexuella trakasserier, speciellt när det handlar om unga som utsätts för det. Dagens arbetsnormer har tabubelagt sexuella trakasserier vilket kan innebära att färre vågar anmäla trakasserier som skett inom arbetet till skyddsombudet på sin arbetsplats. Det kan även vara att en inte vet var en ska vända sig när en väl blivit utsatt för sexuella trakasserier. Vi i Unga Feminister vill att alla arbetsplatser, vare sig det gäller privat eller offentlig sektor, ska genomföra diskrimineringskontroller samt aktivt arbeta med antidiskriminering.
HELTID SOM NORM
Behovsanställning tvingar arbetstagare att ta de arbetstillfällen som erbjuds, eftersom arbetstagaren aldrig vet när telefonen nästa gång ska ringa eller hur morgondagen kommer gestalta sig. Dessa föränderliga förutsättningar innebär att arbetstagare alltid ska vara tillgängliga för att kunna fortsätta få erbjudanden. Deltid, “vid behovs”-anställningar och delade turer är särskilt vanliga bland unga och i kvinnodominerade branscher. För unga skapar det en instabil ekonomisk tillvaro och gör det ofta svårare att till exempel få ett hyreskontrakt eller planera sitt liv på längre sikt. Fasta anställningar säkrar dessutom rätten till sjukpenning. Osäkra anställningar gör ingen gott – att arbeta ska vara tryggt!
FLER SOMMARJOBB ÅT UNGA
Unga Feminister arbetar för större samarbete mellan kommuner, företag och verksamheter där det finns möjlighet för unga att få trygga sommarjobb. Alla ungdomar mellan 13 till 19 år ska ha möjlighet att få ett sommarjobb från kommunen de bor i, alternativt att kommuner samarbetar så att vardera ungdom i hela landet mellan 13-19 år har chans till sommarjobb, varje sommar. Vi ser att det första sommarjobbet är en väg in för vidare utveckling inom arbetslivet.
ARBETSTILLSTÅND FÖR ASYLSÖKANDE UNDER ASYLPROCESSEN
Unga Feminister anser att det ska vara betydligt enklare för asylsökande som vill arbeta under vistelsetiden i Sverige – det skulle innebära egna pengar att röra sig med, en chans att knyta kontakter och inte minst är det ett alternativt sätt att få uppehållstillstånd om ens asylansökan får avslag. Idag är det i praktiken väldigt få asylsökande som får jobba under asylprocessen. Unga Feminister föreslår att LMA-kortet, som är ett bevis på att du är asylsökande, ska gälla som ID-handling gentemot Skatteverket, arbetsgivare och andra myndigheter och alltså räcka för att du ska få arbeta. Arbetsgivare är ansvariga för att asylsökande får grundläggande information om sina rättigheter som arbetstagare.
STÄRK DEN IDEELLA SEKTORNS ROLL SOM ARBETSGIVARE
Civilsamhället spelar en stor roll för folkbildning och demokrati, inte minst för unga. Ideella föreningar är ofta flexibla för nya omständigheter och erbjuder nya lösningar. När varken offentlig eller privat sektor täcker upp erbjuder den ideella sektorns absolut nödvändiga samhällsservice – som till exempel trans-, mans-, tjej- och kvinnojourer samt föreningar som hjälper nyanlända att inkluderas i samhället eller över huvud taget få tak över huvudet. Genom ökade anslag till ideella föreningar kan fler anställas vilket skulle innebära en möjlighet att arbeta utjämnande – för mer verksamhetsutveckling, administrativt och utbildande stöd från nationellt håll åt mindre orter. Idag görs det redan insatser för att öka extratjänsterna inom idrotts- och kulturföreningar. Unga Feminister anser att hela ideella sektorns ska beröras av dessa insatser.