STADGAR

Stadgar för Unga Feministers riksorganisation

Antagen på Unga Feministers första årsmöte 15 januari 2011 i Malmö 
Reviderad av riksårsmötet i februari 2014 i Uppsala
Reviderad av riksårsmötet i februari 2015 i Karlstad
Reviderad av riksårsmötet i februari 2016 i Malmö
Reviderad av riksårsmötet i januari 2017 i Norrköping

Reviderad av riksårsmötet i februari 2018 i Västerås

Reviderad av riksårsmötet i februari 2019 i Göteborg

§ 1 Namn

Föreningens namn är Unga Feminister (UF!). Föreningens engelska namn är Young Feminists Sweden.

§ 2 Politisk inriktning

Unga Feminister är ett politisk ungdomsförbund med en intersektionell feminism som ideologisk grund. Unga Feminister är Feministiskt initiativs ungdomsförbund och står således bakom Feministiskt initiativs partiprogram.

§ 2.1 Syfte

Unga Feministers syfte Unga Feministers syfte är att utveckla samt sprida intersektionell feminism och politik. Vi ska möjliggöra för unga att engagera sig feministiskt och vara aktivister. Unga Feminister omfördelar makt och resurser genom att ifrågasätta och verka för att förändra samhällssystem som bidrar till ojämlikhet och ojämställdhet.

Detta gör vi genom att:

Utveckla och sprida ung och rosa politik

Vara en drivande aktör i det feministiska samtalet

Sprida kunskap om intersektionell feminism

Samla, engagera och organisera ung

Använda aktivism som politiskt verktyg

Undanröja organisatoriska normer och ekonomiska hinder för engagemang

Utmana rådande samhällssystem genom att arbeta normkritiskt för att omfördela makt och resurser

Prioritera andra värden över ekonomiska

Samarbeta med andra feministiska aktörer som delar vår politiska inriktning och värdegrund

§ 3 Mål

Unga Feminister har som mål med sin verksamhet att samla och engagera unga som ställer sig bakom organisationens syn på intersektionell feminism (för definition av intersektionalitet, se plattform).

§ 4 Verksamhet

Unga Feminister vill att alla medlemmar ska kunna känna sig delaktiga i föreningens verksamhet. Unga Feminister följer offentlighetsprincipen där beslut ska finnas offentligt för alla berörda medlemmar.

Unga Feminister eftersträvar transparens, det vill säga att alla medlemmar har rätt att få tillgång till all information om beslut och föreningens arbete (se §13). Ett intersektionellt perspektiv ska genomsyra hela verksamheten.

§ 5 Medlemskap

Person som ställer sig bakom Unga Feministers värdegrund och vill verka i enlighet med organisationens stadgar och plattform är välkommen som medlem i organisationen. Medlemskap i Unga Feminister erhålls av medlemmar under 26 efter registrering i medlemsregistret. Stödmedlemskap för personer äldre än 26 år kan erhållas efter att ha betalat 100 kronor i avgift. Stödmedlemmar har inte närvaro-, yttrande-, röst- eller förslagsrätt på årsmöte och rikskonferens då verksamheten riktar sig till medlemmar under 26 år. Medlemskapen gäller för ett kalenderår.

§ 6 Förslags- och motionsrätt

Alla medlemmar har förslagsrätt till nationella styrelsen och motionsrätt till årsmötet. 
Alla medlemmar har även rätt att söka stöd för motioner inskickade till Feministiskt initiativs kongress.

§ 7 Utträde

Medlem kan när som helst begära utträde ur förbundet genom att kontakta medlemsansvarig i nationella styrelsen.

§ 8 Uteslutning

Medlem som aktivt motarbetar föreningens politiska inriktning eller mål kan uteslutas ur förbundet av nationella styrelsen med minst 3/4 majoritet.

Återinträde i föreningen ansöks om hos nationella styrelsen, tidigast ett år efter uteslutning. Uteslutning av medlem kan inte ske av lokalavdelningsstyrelse.

§ 9 Valbarhet

För att kunna bli förtroendevald i förbundet krävs medlemskap. Förtroendevald får som äldst fylla 26 år det kalenderår personen blir vald. 

§ 10 Lokalavdelningar

Unga Feministers nationella styrelse godkänner lokalavdelningar och dess stadgar som en del av riksorganisationen efter lokalavdelningens konstituerande årsmöte. En lokalavdelnings stadgar får inte gå emot riksorganisationens stadgar. Lokalavdelningsuppstart ska ske i samråd med nationella styrelsen.

§10.1 Bildande av lokalavdelningar

En lokalavdelning bildas på initiativ av en eller flera medlemmar och godkänns av nationella styrelsen. Vid bildandet av en ny lokalavdelning ska alla geografiskt berörda medlemmar informeras senast två (2) veckor innan det konstituerande årsmötet för lokalavdelningen.

För att en lokalavdelning ska godkännas av nationella styrelsen ska den:

vara öppen för medlemmar i Unga Feminister

bestå av minst tre (3) aktiva medlemmar    

ha minst två (2) kontaktpersoner

ha tillsatt en styrelse enligt stadgarna

En lokalavdelnings stadga och verksamhet får inte bryta mot denna stadga eller mot Unga Feministers plattform.

§10.2 Lokalavdelningars rättigheter och skyldigheter

Lokalavdelningen har rätt att fatta beslut i frågor som rör lokalavdelningens egna arbete och verksamhet. Lokalavdelningen ska fortlöpande informera sina medlemmar om avdelningens verksamhet.

Lokalavdelning som inte följer eller aktivt motarbetar Unga Feministers stadga eller syfte kan fråntas lokalavdelningsstatus av nationella styrelsen. 

§10.3 Öppenhet i lokalavdelningar

Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på lokalavdelningens styrelsemöten, samt närvaro-, yttrande- och rösträtt på lokalavdelningens medlemsmöten. Beslut om tid och plats för medlemsmöten ska så långt som möjligt ske i samråd med medlemmarna.

§ 10.4 Skolgrupper

Skolgrupper är medlemsgrupper som verkar på en grund- eller gymnasieskola. Medlemmar i en skolgrupp organiserar sig på sin skola men innehar medlemskap i sin närmaste lokalavdelning. Skolgrupperna består av minst tre medlemmar, men behöver inte ha årsmöte, styrelse eller egen stadga. Skolgruppen är öppen för alla på skolan att ansluta sig till som är, eller blir, medlemmar i Unga Feminister. Skolgruppen måste ställa sig bakom Unga Feministers politik, vision, syfte och mål, men fattar själv beslut om sin verksamhet. 

Nationella styrelsen antar skolgrupper till organisationen genom styrelsebeslut.

Skolgrupper avvecklas eller kan sättas som vilande av den nationella styrelsen på önskan från den aktuella skolgruppen. 

§ 11 Arbetsgrupper

Arbetsgrupper för särskilda projekt eller intressen kan bildas på lokal eller nationell nivå. När en arbetsgrupp bildas ska alltid två samordnare utses som ansvarar för gruppens arbete.

Arbetsgruppsuppstart på lokal nivå ska ske i samråd med den lokala styrelsen.
Arbetsgruppsuppstart på nationell nivå ska ske i samråd med nationella styrelsen.

Unga Feminister har två utskott på nationell nivå; kampanjutskottet och politikutskottet. Utskotten ska bestå av 1-2 sammankallande som väljs på årsmötet och minst 3 ledamöter som rekryteras av styrelsen. Varje utskott följer en verksamhetsplan och redovisar sitt arbete till nationella styrelsen. Utskotten har förslagsrätt till styrelsen, närvarorätt och yttranderätt på styrelsemöten men ej beslutsrätt. De har även förslagsrätt till årsmöte och rikskonferens.

§ 12 Beslutsfattning

För Unga Feminister är den demokratiska processen i regel viktigare än att  fatta snabba beslut. Därför strävar förbundet efter konsensus.

Beslut fattas med enkel majoritet, undantaget uteslutning (se § 8), stadgeändring (se § 25) och upplösning (se § 26). Möte är beslutsmässigt då kallelse har gått ut till alla medlemmar senast en vecka innan mötet, undantaget årsmöte (se § 15) och extrainsatt årsmöte (se § 16). Varje lokalavdelning/arbetsgrupp/styrelse ska sträva efter att fördela ansvar och arbete jämt i gruppen.

§ 13 Protokoll

Medlemmar ska enkelt kunna begära ut protokoll för varje möte genom kontakta nationella styrelsen eller lokalavdelningars styrelse via e-post, undantaget årsmöte (se § 15) och extrainsatt årsmöte (se § 16).

§ 14 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar perioden mellan två på varandra följande ordinarie årsmöten och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. 

§ 15 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och hålls varje år i januari eller februari månad. Alla medlemmar har närvarorätt. Alla anmälda och närvarande medlemmar har yttranderätt och rösträtt på årsmötet.

Mötet är beslutsmässigt då kallelse har gått ut till alla medlemmar via e-post senast åtta veckor innan första mötesdagen.

Motionsstopp är sex veckor innan första mötesdagen.

Årsmöteshandlingar ska vara medlemmar och revisorer tillhanda via e-post senast fyra veckor innan första mötesdagen, och protokoll ska vara medlemmar tillhanda via e-post senast fyra veckor efter sista mötesdagen.

Punkter som ska tas upp på årsmötet är:

• Val av mötesordförande

• Val av mötessekreterare

• Val av mötesjusterare

• Fastställande av röstlängd

• Mötets behöriga utlysande

• Fastställande av dagordning

• Fastställande av ungefärligt tidsschema

• Verksamhetsredovisning

• Nationella styrelsens ekonomiska redovisning

• Uppföljning av beslut tagna på förra årsmötet

• Revisorernas berättelse

• Ansvarsfrihet för nationella styrelsen

• Ansvarsfrihet för andra årsmötesvalda grupper

• Motioner

• Fastställande av verksamhetsplan

• Fastställande av medlemsavgift

• Fastställande av budget

• Val av ansvarsområden för ledamöter i nationella styrelsen

• Val av nationell styrelse:

   – Två (2) sammankallande

   – En (1) sekreterare

   – En (1) ekonomiskt ansvarig

   – 3-7 ordinarie ledamöter

   – Val av två (2) suppleanter

• Val av utskottssammankallande, 1-2 personer per utskott

• Val av en revisionsgrupp på 2-6 personer

• Val av en valberedningsgrupp på 2-6 personer

• Val av 2-6 diskrimineringsombud

• Val av arbetsgrupper

• Övriga frågor

§ 16 Extrainsatt årsmöte

Extrainsatt årsmöte ska hållas om minst halva nationella styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna anser det nödvändigt. Alla medlemmar har rätt att föreslå extrainsatt årsmöte till nationella styrelsen.

Mötet är beslutsmässigt då kallelse har gått ut till alla medlemmar via e-post senast fyra veckor innan första mötesdagen. Årsmöteshandlingar ska vara medlemmar och revisorer tillhanda senast två veckor innan första mötesdagen, och protokoll ska vara medlemmar tillhanda via senast två veckor efter sista mötesdagen. Extrainsatt årsmöte kan bara fatta beslut i sådana frågor som tagits upp i kallelsen. 

§ 17 Personval

Då det finns fler än det antal kandidater som kan väljas till ett förtroendeuppdrag ska omröstning alltid ske slutet. I övriga fall kan sluten omröstning begäras.

§ 18 Förtroendevalda

För alla årsmötesvalda uppdrag är mandatperioden ett verksamhetsår, utom för ett av årsmötet valt antal styrelseledamöter vars mandatperiod är två verksamhetsår. En person kan inneha förtroendeposter i en och samma årsmötesvalda grupp under högst fyra verksamhetsår. Det går inte att ha flera årsmötesvalda uppdrag samtidigt.

§ 18.1 Vakanta poster

Om årsmötet inte kan fylla alla förtroendeposter lämnas dessa vakanta.

Nationella styrelsen har till ansvar att fylla vakanta poster till nationella styrelsen. Övriga vakanta förtroendeposter fylls i första hand av den grupp posten ingår i.

Vakanta poster ska utannonseras via e-post till alla medlemmar.

§ 19 Nationella styrelsen

Nationella styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena och består av två (2) sammankallande, en (1) sekreterare, en (1) ekonomiskt ansvarig samt 3-7 ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig politiska ansvarsområden. 

Nationella styrelsens uppdrag är att:

• vara kontaktpersoner för föreningen

• ansvara för medlemsadministrationen

• ansvara för och förbereda årsmötet

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• stötta lokalavdelningarna i deras arbete

• bedriva utåtriktat politiskt arbete

• ansvara för föreningens ekonomi

Alla medlemmar har närvarorätt och, om styrelsen så beslutar, yttranderätt på styrelsemöten. Styrelsen är beslutsmässig när en enkel majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande.

§ 20 Reglemente

Unga Feministers reglemente redogör mer detaljerat för olika organs arbetsområden och ansvar.

§ 21 Firmateckning

Nationella styrelsen utser inom sig två personer som tecknar organisationens firma. Teckningsrätten gäller separat. Nationella styrelsen ska besluta om delegationsordning och rutiner för föreningens ekonomihantering.

§ 22 Revisionsgruppen

Revisionsgruppen består av 2-6 personer.

Revisionsgruppens uppdrag är att: granska den nationella styrelsens och andra nationella förtroendevalda gruppers verksamhet och ekonomi och till ordinarie årsmöte inkomma med revisionsberättelse gällande detta

Revisionsberättelsen ska vara medlemmarna tillhanda via e-post senast två veckor innan första årsmötesdagen.

§ 23 Valberedningen

Valberedningen består av 2-6 personer.

Valberedningens uppdrag är att:

• uppmuntra medlemmar att kandidera till de olika uppdragen

• ta upp och sammanställa kandidaturer

• ta fram underlag för val, till exempel genom intervjufrågor till kandidaterna

• se till att det finns minst en kandidat till varje förtroendepost

För att en kandidatur ska behandlas av valberedningen ska den inkomma till denna senast sex veckor innan första årsmötesdagen.

Valberedningens sammanställning av kandidater och underlag för val ska vara medlemmarna tillhanda via e-post senast fyra veckor innan första årsmötesdagen.

Valberedningen har förslagsrätt.

§24 Anställda

Organisationens anställda är centrala för att kunna bedriva vår verksamhet på ett önskvärt sätt.

Vid rekrytering av anställda tillämpas kompetensbaserad rekrytering. Anställda blir medlemmar i samband med att anställningen träder i kraft, om de inte redan är medlemmar sedan tidigare.

Nationellt anställda kan inte vara förtroendevalda på nationell nivå. Anställda på nationell nivå har varken röst- eller förslagsrätt på riksårsmötet, däremot har de närvaro- och yttranderätt. Anställda har inte samma rätt som övriga medlemmar att närvara på styrelsemöten, men kan inadjungeras vid behov. 

Anställda omfattas av alla organisationens policyer.

§ 25 Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisningen ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan första årsmötesdagen.

Föreningens verksamhetsredovisning ska innehålla:

• Nationella styrelsens verksamhetsberättelse

• Revisionsgruppens verksamhetsberättelse

• Valberedningens verksamhetsberättelse

• Andra utsedda gruppers verksamhetsberättelser 

§ 26 Rikskonferens

Rikskonferensen är beslutsmässig enbart i Unga Feministers politiska frågor. Rikskonferensen hålls i perioden juni till oktober varje år och får bara besluta i frågor som rör Unga Feministers politiska program, plattform och politik. Till rikskonferensen kan nationella styrelsen, utskotten, aktivistgrupper, skolgrupper och medlemmar lämna politiska förslag. För handlingar och underlag till rikskonferensen gäller samma tider som för extrainsatt årsmöte. Kallelse till rikskonferens ska utkomma senast en månad innan konferensens öppnande via mail. 

§ 27 Stadgeändrig

För ändring av denna stadga krävs att ändringsförslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid ordinarie årsmöte, eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten. Redaktionella ändringar av stadgan får göras löpande av nationella styrelsen. Dessa ändringar ska redovisas på nästkommande årsmöte.

§ 28 Upplösning

Upplösning kan endast ske om beslut fattas på två årsmöten i rad med minst tre månader emellan, och då med minst 2/3 majoritet. Kvarvarande ekonomiska medel ska gå till en uttalat feministisk förening med liknande intressen. Beslut om vilken tas på det sista årsmötet.