syntolkning: en sedel

EKONOMI

Sverige, och världen, står inför stora utmaningar. Män tjänar fortfarande mer än kvinnor, världens 62 rikaste personer äger lika mycket som de 3,6 miljarder fattigaste, Sverige är ett av länderna där ojämlikheten ökar snabbast och ödesfrågan om klimatet hänger över våra axlar. Därför behövs en feministisk ekonomi.

Nyliberalismen enkelt förklarat, innebär att ekonomins villkor ska styra samhället, människors liv och villkoren för dem. En nyliberal ideologi ser endast till kortsiktig och ensidig ekonomisk tillväxt och har visat sig oförmögen att hantera de utmaningar vi står inför. Unga Feminister vill ha en feministisk ekonomi som är långsiktigt hållbar och tar hänsyn till fler värden än resultatet i kvartalsrapporten.

Unga Feminister verkar därför för att skapa en ekonomisk struktur som omfördelar resurser, en som skapar såväl jämställdhet som jämlikhet. Vi ser också det akuta behovet av att ställa om till en grön ekonomi och är villiga att använda alla de verktyg som står till vårt förfogande. För ekonomin är inte ett mål i sig, det är ett verktyg som används för att forma det samhälle vi lever i.

VI VILL:

ATT EKONOMIN SKA SES SOM ETT MEDEL OCH INTE ETT MÅL
Unga Feminister verkar för en feministisk ekonomi. Detta innebär att vi sätter mål för hur vi vill att samhället ska utvecklas och sedan använder ekonomin för att nå dessa mål. Vi ser att ekonomisk tillväxt är ett för endimensionellt begrepp för att säga om det går bra för ett land eller inte, en måste också ta hänsyn till ekologiska och sociala faktorer. Unga Feminister vill därför ta fram ekonomiska verktyg och strategier för att ekonomin ska bli en drivkraft för jämställdhet, jämlikhet och en hållbar samhällsutveckling. Till att börja med ska såväl statens, landstingens och kommunernas budgetar analyseras ur ett genus-, socialt-, intersektionellt och miljöperspektiv. Arbetet ska vara en integrerad del i det ordinarie arbetet.
SÄTTA HÅLLBARHETSKRAV PÅ OFFENTLIG VERKSAMHETER
Om vi ska klara av det klimathot vi står inför måste vi ställa om samhället, och det måste ske fort. Unga Feminister vill använda alla de verktyg som staten har till förfogande för att lyckas med detta. Därför vill vi att all offentlig upphandling samt att alla offentliga fonder förvaltas och tar hänsyn till fler aspekter än vad som är billigast eller genererar högst vinst. Om hela samhället ska vinna måste fondförvaltningen ta hänsyn till om investeringarna är miljömässigt hållbara och etiska, samma princip gäller för de offentliga upphandlingarna.
NÅ JÄMSTÄLLDA LÖNER
Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män och även om utvecklingen går i rätt riktning sker det alldeles för långsamt. En av de största anledningarna till löneskillnaderna är att kvinnor jobbar deltid i större utsträckning än män, detta sker ofta ofrivilligt. Unga Feminister verkar för att etablera heltid som norm. Men även om kvinnor börjar jobba heltid kommer deras lön fortfarande bara vara 87 procent av männens lön. Den största orsaken till detta står att finna i att kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade yrken samt att löneförhöjningar som förhandlas fram i avtalsrörelsen oftast är procentuella ökningar som inte får överstiga ”märket”. Detta gör att de sektorerna med lägre lön (huvudsakligen kvinnodominerade) aldrig kommer komma ikapp. Därför vill Unga Feminister uppdraga medlingsinstitutet att påverka avtalsrörelsen med målet att uppnå jämställda löner mellan kvinno- och mansdominerade sektorer.
ETABLERA GRÖNA SKATTEVÄXLINGAR
Unga Feministers grundprincip i arbetet för att göra Sverige fossilfritt till 2030 är att det som är dåligt för miljön ska kosta mer, medans det som är bra för miljön ska kosta mindre. Unga Feminister vill därför inte bara göra de dåliga alternativen dyrare genom att beskatta dem, vi vill även göra de bra alternativen billigare genom att använda dessa skatteintäkter till att subventionera dem. Inkomsterna från vår föreslagna punktskatt på kött ska gå till att subventionera ekologiska frukter, grönsaker och veganska alternativ. Vi vill beskatta flyget för att bygga ut tågtrafiken, höja bensinskatten för att bygga laddstolpar för elbilar, höja CO2 skatten för att subventionera sol och vindkraft samt ha trängselskatter i städer för att bygga ut kollektivtrafiken och göra den gratis.
SKAPA ETT MER PROGRESSIVT SKATTESYSTEM
Sedan början av 2000-talet har Sverige sänkt skatten med drygt 250 miljarder kronor. Att vi under samma period sett en av de snabbast ökande samhällsklyftorna är knappast förvånande. Unga Feminister vill ha ett progressivt och omfördelande skattesystem som sluter de gap som har uppstått. Därför vill vi återinföra de skatter Alliansregeringen avskaffade mellan 2006 och 2014 som tydligt och ensidigt gynnar rika. Detta innefattar framför allt förmögenhets-, fastighets-, arvs- och gåvoskatten. Jobbskatteavdraget är en annan skattelättnad som oproportionerligt gynnar de som tjänar mest. Vi vill sätta ett tak för när en inte längre får ta del av detta avdrag. De som tjänar mer än 30 000 kr ska inte innefattas av jobbskatteavdraget. Samtidigt vill vi expandera avdraget genom att inkludera grupper som inte förvärvsarbetar, i första hand pensionärer.
REFORMERA FINANSSEKTORN
Från finanskrisen 2008 och dess efterverkningar finns många lärdomar att hämta, tyvärr verkar finanssektorn inte ha tagit till sig dessa utan kör, till stor del, på som innan. Unga Feminister vill se en stabil finansmarknad. Att de 4 storbankerna i princip bara har en bruttosoliditet på 4% (för varje krona som banken har lånar de ut 25 kronor) är långt ifrån acceptabelt, vi vill sätta betydligt hårdare krav. Att samma banker sammanlagt gör vinster i 100 miljarder kronorsklassen vill vi också åtgärda genom att hårdare beskatta dessa vinster. Skatteverket har uppskattat att skatteflykten från Sverige kostar staten 46 miljarder kronor årligen i uteblivna intäkter. Därför verkar Unga Feminister för att få en global skatt på kapital. Detta skulle öppna upp skatteparadisen och skulle dessutom vara ett effektivt verktyg för att omfördela rikedom från den rikaste procenten till de resterande 99.
GE SKATTEAVDRAG FÖR ORGANISERING OCH VÄLGÖRENHET
En stark fackföreningsrörelse ligger till grund för Sveriges jämförelsevis goda jämlikhet, de är även en viktig del av vårt sociala skyddsnät. Den senaste tiden har vi dock sett att ojämlikheten har ökat och fackföreningsrörelsen har försvagats. En stark fackföreningsrörelse kräver stor uppslutning och en god a-kassa. Därför vill Unga Feminister höja arbetslöshetsersättningen och göra att det går att dra av fackförenings- och a-kasseavgiften på skatten. Detta är även en viktig rättvisefråga då ens privatekonomi inte ska avgöra om en får full tillgång till det sociala skyddsnätet eller inte. Unga Feminister anser även att samma metod kan användas för att främja andra positiva handlingar, som att ge pengar till ideella välgörenhetsorganisationer. Vi anser även att metoden bör användas för att uppmuntra ungas engagemang, medlemsavgifter till ideella ungdomsorganisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter ska ungdomar kunna få tillbaka i forma av skatteåterbäring.
STÄRKA DE AUTOMATISKA STABILISATORERNA
Ekonomin går upp och ner i konjunkturcykler. Vid högkonjunktur går ekonomin bra, vi har hög tillväxt och låg arbetslöshet. Vid lågkonjunktur går det trögare och vi ser tillväxten sjunka och arbetslösheten öka. För att få en stabil ekonomisk utveckling motverkas dessa cykler för att kapa ekonomins toppar och dalar. Ekonomin gör till viss del detta automatiskt, när arbetslösheten sjunker får staten in mer skatt och när arbetslösheten ökar gör även statens utgifter det i form av arbetslöshetsersättning. I dagsläget kan dock kommunerna motverka detta. Om en kommun visar ett negativt resultat måste den visa ett positivt resultat inom tre år. Vid en lågkonjunktur minskar kommunernas skatteintäkter och för att inte få ett negativt resultat måste de även minska sina utgifter, om de inte lyckas med detta måste de ändå göra det åren efter för att få ett positivt resultat inom tre år. Detta förstärker konjunktursvängningarna och skapar instabilitet. Unga Feminister vill ändra kommunernas balanskrav till att de ska visa ett positivt resultat över en konjunkturcykel.
FÖRBJUDA VINSTER I VÄLFÄRDEN
Välfärden läcker pengar. Varje krona som plockas ur välfärden och läggs i en kapitalists ficka är en krona som inte går till att anställa fler sjuksköterskor. Den kronan kommer inte leda till mindre skolklasser, kortare vårdköer, att relevant personal fortbildas om HBTQ+-ungdomars livssituation eller tillgänglighetsanpassning av offentliga verksamheter. Istället blir skattepengarna till vinster för aktieägare. Unga Feminister vill ha en stark välfärd och verkar för att alla vinster i välfärden ska återinvesteras i den aktuella verksamheten.
REFORMERA PENSIONSSYSTEMET
Att vara pensionär i dagens Sverige är inte en dans på rosor. Fattigdomen bland de som är äldre än 75 år har tredubblats mellan åren 1994–2014 och det finns över 230 000 pensionärer som lever under gränsen för relativ fattigdom. Majoriteten av dessa är kvinnor. När pensionerna grundar sig i hur mycket pengar en tjänat under arbetslivet blir det kvinnorna, som jobbar mer deltid, är hemma mer med barnen och får allmänt lägre löner, som drar nitlotten. Därför vill Unga Feminister att det ska vara ens tjugo bästa år på arbetsmarknaden som ska vara pensionsgrundande.

De som inte har en tillräckligt hög pension får idag en garantipension. Den ligger runt 7–8 000 kronor/månaden beroende på om en är gift eller inte, alltså under gränsen för relativ fattigdom (11 830 kr/månaden). Alla får dessutom inte en full garantipension, för att ha full rätt till det krävs idag att en varit bosatt i Sverige i 40 år. Detta gör att många som inte lever upp till detta krav och får leva på det ännu lägre ”äldreförsörjningsstödet”, 91% av de som får detta stöd föddes utanför Sverige. Unga Feminister tycker inte att det är värdigt en välfärdsstat som Sverige att ha fattigpensionärer. Därför verkar vi för att höja garantipensionen till fattigdomsgränsen och för att alla svenska medborgare ska ha tillgång till den, oavsett hur länge en har haft sitt medborgarskap.
Vi vill även utreda hur det på smidigast möjliga sätt går att ställa om pensionssystemet från ett ”pay-as-you-go” system, där de som arbetar idag betalar för dagens pensionärer, till ett system där varje generation sparar ihop pengar för att betala för sin egen pension. Detta skulle ge flera positiva effekter som en jämnare fördelning av kapitalägandet, ökad investeringsgrad och större möjligheter att styra samhällsutvecklingen i positiv riktning genom att ställa krav på hur dessa pengar skulle förvaltas. Den stora nackdelen är att någon/-ra generation/-er kommer få betala mer än de annars behövt, då de skulle vara tvungna att försörja dagens pensionärer samtidigt som de sparar ihop till sin egen pension, vilket är anledningen till att vi vill utreda hur detta skifte skulle kunna ske på bästa sätt.
HARMONISERA DET SOCIALA SKYDDSNÄTET
I dagens Sverige finns många hål i det sociala skyddsnätet som människor faller igenom. En kan slussas mellan olika myndigheter och tillslut landa utanför systemet eller fastna i olika åtgärdsprogram. Detta skapar osäkerhet och är tärande på den mentala hälsan för de som utsätts. Unga Feminister vill harmonisera det sociala skyddsnätet i den meningen att först se över systemet i sin helhet för att hitta och täppa till de hål som finns i regelverken som gör att utsatta människor drabbas. Unga Feminister vill även göra systemen mer generösa genom att lätta på de krav på motprestation som finns i många ersättningssystem. Genom att minska myndigheternas kontrollfunktioner kommer de att kunna lägga större fokus på vad som räknas, att hjälpa människor.
UTVECKLA CSN-BIDRAGET
Sverige har ett generöst och solidariskt utbildningssystem som verkar för allas tillgång till bildning. Unga Feminister tar ställning för att folkbildning är ett gemensamt samhällsintresse och att så många som möjligt ska ha tillgång till högre utbildning. Ingen ska heller förpassas till att ha ekonomiska skulder för livet. Unga Feminister anser därför att vi måste utveckla CSN genom en högre bidragsdel. Fler ska dessutom kunna få CSN, exempelvis de som läser SFI (Svenska för invandrare).
FRÄMJA EN CIRKULÄR EKONOMI
För att rädda klimatet måste vi bli bättre på att nyttja de resurser vi har. Vi kan inte längre köra på vår linjära konsumtion där vi bryter nya resurser för att kunna konsumera varor som vi sedan slänger. Unga Feminister verkar för att vi istället ska ha en cirkulär ekonomi där vi i första hand ska återanvända våra varor, i andra hand ska vi återvinna materialet i produkterna och i tredje hand ska de användas för energiutvinning. På så sätt kommer vi inte längre se avfall, utan nya råvaror. Målet är att få till stånd ett koldioxidneutralt samhälle.
REFORMERA DET KOMMUNALA SKATTEUTJÄMINGSSYSTEMET
Det kommunala skatteutjämningssystemet finns till för att kunna garantera att alla kommuner har tillgång till skola, vård och omsorg samt att det endast ska vara kommunens ambitionsnivå som sätter gränsen för hur mycket av dessa saker kommunen har. Eftersom systemet har för små ambitioner och utjämnar efter otillräckliga grunder vill Unga Feminister reformera det. Vi vill att alla kommuner ska få resurser för att kunna erbjuda sina invånare ett tillfredsställande kultur- och fritidsliv och att utjämningssystemet inte bara se till skola, vård och omsorg. Vi vill även att systemet ska ta hänsyn till fler faktorer, som exempelvis befolkningstäthet. I dagsläget kan en glesbygdskommun få mindre pengar om någon flyttar, vilket gör att kommunen inte kommer kunna erbjuda lika bra service, vilket i sin tur kan göra att ännu fler flyttar. Unga Feminister vill att skatteutjämningssystemet ska bidra till en levande gles- och landsbygd, inte en utarmning av den.