syntolkning: fotspår

MIGRATION & ASYL

Genom historien har det skapats makthierarkier där en skiljer på människa och människa beroende på ras, kultur, ålder, kön, sexuella läggning, trostillhörighet samt klass. Detta har skapat krig, våld, kolonialisering, exploatering av mark och miljöförstöring.

Detta är något som fortsatt existerar i dagens samhälle och som ständigt inskränker på människors mänskliga rätt att röra sig fritt på vår planet. Artikel 13.2 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter säger att “Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land” och Artikel 14.1 lyder “Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.

Unga Feminister vill ha en värld utan gränser. Unga feministers vision är att vi en dag ska leva som människor utan att behöva vara bundna av våra identitetshandlingar. Sverige och resterande länder i världen som anslutit sig till de mänskliga rättigheterna ska även införa dessa i lagstiftningen och upprätthålla dessa rättigheter. Oberoende en människas medborgarskap eller statslöshet ska dennes mänskliga rättigheter gå före.

UNGA FEMINISTER VILL:

ATT SVERIGE OCH EUROPA ÖPPNAR SINA GRÄNSER OCH FORT EUROPA OMEDELBART UPPHÖR
Unga Feminister arbetar för att Sverige och resterande Europa öppnar sina gränser. Idag har Sverige en så kallad ”reglerad invandring”, det vill Unga Feminister upphäva genom en avreglering och öppna gränser. Då Sverige har bundit sig till de mänskliga rättigheterna och andra konventioner ska även Sverige upprätthålla dessa. Istället för att försvåra människors migration eller asyl, ska Sverige öppna sina gränser och göra det möjligt för människor som vill bosätta sig i Sverige att göra det. EU:s blodiga projekt “Fort Europa” som går ut på att vakta Europas gränser för att hindra människor att komma hit behöver därmed avslutas och istället fokusera på uppsökande verksamhet för att hjälpa de som flyr över medelhavet.
SKAPA LAGLIGA VÄGAR TILL EUROPA – GÖR DET MÖJLIGT ATT SÖKA ASYL PÅ AMBASSADEN I ENS HEMLAND
Genom att möjliggöra att människor kan söka asyl på ambassader samt konsulat i sina hemländer kan vi på ett sätt göra det säkrare för människor att emigrera till andra. Detta skulle underlätta för många barn och unga, samt HBTQ+-personer som har högre risker i sin flykt. Istället för att bevaka en nations gränser vill vi i Unga Feminister att Sverige och resterande länder i Europa ska ha uppsökande gränsverksamheter, det vill säga att gränspersonal ska arbeta för att säkra människors välmående och hjälpa människor som flyr över gränser.
STÄRKA BARNRÄTTSPERSPEKTIVET I ASYLPROCESSEN
Unga Feminister vill att barnrättsperspektivet ska prioriteras i asylprocessen. Vi menar att barn ska ses som individer med egna rättigheter och inte som en del av en familjeenhet som det oftast är i nuläget. Barns redogörelser ska granskas individuellt oavsett om det handlar om ensamkommande barn eller barn inom familjer. Unga Feminister vill synliggöra bristerna i asylprocessen och kräver att beslutsfattare, myndigheter samt institutioner alltid utgår från vardera enskilda barns bästa. Vid tolkning av barnets bästa måste en utgå från Barnkonventionen med fokus på barnet som enskild individ med egna känslor och åsikter. Det är viktigt att institutioner, myndigheter samt beslutsfattare inte tolkar “barnets bästa” utifrån rådande kultur i den egna staten samt inte heller utifrån sin egen tolkning av “barnets bästa” – för att neka barn rättigheter som garanteras i konventionen. Det är även viktigt att barnet inte blir fråntaget sina stödinsatser av t.ex. socialtjänsten bara för att en blir 18. Ens behov försvinner inte över en dag bara för att en blir myndig enligt lagen.
OMÖJLIGGÖRA FÖR VINSTUTTAG I ASYLBOENDEN
På grund av den rådande bostadsbristen i stora delar av landet, arbetar Unga Feminister för att skapa er asylboenden. Unga Feminister arbetar även för att förbättra säkerheten samt boendemiljön i redan existerande asylboenden. Ungdomsförbundet är emot att riskkapitalister utnyttjar andra människors tragiska öde och flykt genom privatägda asylboenden. Unga Feminister vill att förbud mot vinstuttag råder för asylboenden. Vi ser även ett behov av inventering och upphandling av lokaler som kan användas för asylboenden.
TILLGODOSE HBTQ+-FLYKTINGARS RÄTTIGHETER OCH RÄTTIGHETER HOS FLYKTINGAR MED NORMBRYTANDE FUNKTIONSVARIATIONER
Unga Feminister arbetar för att alla HBTQ+-personer och personer med normbrytande funktionsvariationer ska få en rättssäker asylprocess. Oförståelse hos Migrationsverket om HBTQ+-personers och personer med normbrytande funktionsvariationers asylskäl sätter människors liv på spel. Då Sverige saknar en rättssäker asylprocess arbetar Unga Feminister för att implementera allmän flyktingamnesti vilket betyder att uppehållstillstånd till alla papperslösa samt stopp av samtliga utvisningar. Unga Feminister kräver att svenska myndigheter och institutioner aktivt arbetar med Yogyakartaprinciperna i sina beslutsfattande processer. Vi kräver även att personal som hanterar asylärenden på Migrationsverket ska ha kompetens om HBTQ+-personers och personer med normbrytande funktionsvariationers rättigheter och asylskäl. Detta skall även följas upp så att kunskaperna implementeras i arbetet.
FÖRKORTA HANDLÄGGNINGSTIDEN
Unga Feministers vision är att vi ska leva i en gränsfri värld. Men vi ser även att vi idag behöver förhålla oss till rådande system. De långa handläggningstiderna medför stress och oro över ovissheten och skapar social utsatthet när en inte får tillgång till samhällets resurser. Människor som är i en handläggningsprocess hindras från att delta i samhället och använda sig av kommuners service och tjänster. Det beror på att många kommuners regelverk kräver en beslutad migrationsstatus. Samhället blir direkt otillgängligt för nyanlända människor, hämmar delaktighet och personlig utveckling. Så länge som rådande asylsystem existerar kräver vi att handläggningstiden ska förkortas och att bevisbördan flyttas från asylsökande.
KRIMINALISERA OGRUNDAD FRIHETSBERÖVNING
Vi arbetar för en värld utan gränser där alla ska kunna röra sig fritt över jorden, men ingen heller tvingas på flykt. Därför vill vi se flyktingamnesti och permanenta uppehållstillstånd. Till dess att detta är på plats måste asylprocessen få ett starkare rättighetsperspektiv. Unga Feminister vill kriminalisera ogrundad frihetsberövning av asylsökande, papperslösa och gömda flyktingar. Att upprätta register, särskilt övervaka, förvara, eller begränsa någons rörelseutrymme enbart på grund av dess legala status är rasistiskt och ska förbjudas. Istället ska människor inkluderas i samhället genom en antirasistisk arbetsmarknad, ekonomisk trygghet, tillgång till myndigheternas verksamhet och välfärd.
GARANTERA RÄTTEN TILL FAMILJEÅTERFÖRENING
Unga Feministers familjepolitik utgår ifrån ett barnrättsperspektiv. I enlighet med barnkonventionen, som år 2018 blir svensk lag men Sverige redan förbundit sig till och som därför redan är rättsligt bindande, har barn rätt att återförenas med sin familj. Artikel 22 menar även att barn ska få hjälp med att hitta sina vårdnadshavare som de separerats från varandra. Konventionen fastslår även att det är regeringen som är ansvarig för att garantera varje barn sina rättigheter, och att vi ska använda det yttersta av våra resurser för att göra det. Unga Feminister vill därför se en regering som tar ansvar för återföreningen, och att alla barnets anknytningspersoner beviljas permanenta uppehållstillstånd. Inget barn ska behöva leva i ett nytt land utan någon anknytningsperson. Ingen ska heller behöva bära försörjningsansvar över sina anhöriga. Barnkonventionen fastslår även att barn ska höras i de beslut som rör barn, och att dessa ska fattas utifrån barnets bästa. Unga Feminister menar att detta måste ske utifrån den kontext barnet befinner sig i, med frånvaro från kulturella föreställningar. I frågan om familjeåterförening ska inget barn som inte vill leva med, eller far illa av, en anhörig separeras från den och erbjudas annat stöd. Barnäktenskap ska inte heller vinna legal status i Sverige utan upplösas.
AVSKAFFA MEDICINSKA ÅLDERSBEDÖMNINGAR
Ett stärkt barnrättsperspektiv i asylprocessen medför behov av att avgöra en asylsökandes ålder. Det som idag används för detta är medicinska åldersbedömningar, exempelvis röntgen av skelettdelar såsom handleder eller tänder. Vi ser åldersbedömningar som ett statligt övergrepp där barns mänskliga rättigheter står på spel. Rättsmedicinalverket har dessutom fastslagit att det idag inte finns några exakta medicinska medel för att avgöra en persons ålder. Unga Feminister vill att de medicinska åldersbedömningarna avskaffas och att det inte heller tillförs resurser till forskning för att utveckla nya metoder för medicinska åldersbedömningar. Istället ska Sverige, UNHCR och EU arbeta med att informera om behovet av medhavda ID-handlingar eller födelsebevis, samt samarbeta internationellt med att komplettera dessa och liknande dokument i de fall det saknas. Sverige bör verka för ett lägre beviskrav när det gäller att göra sin ålder sannolik och att införa begreppet ”ungdom” i utlänningslagen för att överbrygga skillnaderna i rättigheter mellan barn och vuxen.
TA EMOT FLER KVOTFLYKTINGAR
Till år 2017 utökade riksdagen Sveriges andel av kvotflyktingar från 1900 till 3400. Det är bra, men antalet måste öka. Att bli utvald till kvotflykting av UNHCR medför en ökad trygghet för flyktingar då flyktvägen och asylprocessen blir tryggare, billigare, kortare och snabbare. Idag är kvotsystemets uttalade syfte att korta flyktingsituationer som riskerar att bli permanenta. Unga Feminister menar att syftet istället ska vara att säkra de mest utsatta flyktingarnas asylrätt och flyktväg. Därför måste uttagningsprocessen, som sker av Migrationsverket och FN:s flyktingorgan UNHCR, vara behovsprövad och ske med hänsyn till mänskliga rättigheter och efter kunskaper om barns och HBTQ+-flyktingars särskilda asylskäl.
AVSKAFFA DUBLINFÖRORDNINGEN
Dublinförordningen medför bland annat att ansökan om asyl prövas i det första EU-land som en flykting blir registrerat i. Det medför att flyktvägarna blir extra långa och farliga, då en flykting måste undvika att registreras i transitländer. I sin tur medför detta även att stater begår övergrepp på flyktingar för att tvångsregistrera dem. Unga Feminister vill att alla som tvingats på flykt får möjligheten att själva bestämma vart de vill bosätta sig med sina anhöriga. Därför måste Dublinförordningen avskaffas och ett nytt samarbetsavtal medlemsländerna emellan slutas, som innebär möjlighet att välja asylland direkt vid ankomst i ett EU-land. Till dess ett sådant avtal är på plats ska utvisningar med hänsyn till Dublinförordningen avslutas.
AVKRIMINALISERA MÄNNISKOSMUGGLING UTAN VINSTINTRESSE
Då det idag saknas lagliga vägar för flyktingar in i EU och Sverige tvingas människor som flyr för sina liv anlita människosmugglare. Vissa organiserade människosmugglare gör detta i vinstsyfte. I likhet med vinstdrivande asylboenden ska detta vara kriminellt – ingen ska tjäna på någon annans misär och utsatthet. Privata och ideella initiativ att hjälpa människor över nationsgränser eller inom länder ska däremot avkriminaliseras. Humanitära insatser för flyktingar som bidrar till säkerhet och möjlighet för flyktingar att nå önskat asylland får inte medföra en risk för straff såsom böter eller fängelse. De som bidrar till att garantera mänskliga rättigheter i allmänhet, och asylrätten i synnerhet, ska inte betraktas som brottslingar av EU eller Sverige.
INKLUDERA ASYLSÖKANDE I SCHENGENS FRIA RÖRLIGHET
Ett steg i att skapa en värld utan gränser är internationella samarbeten som garanterar fri rörlighet. Det är även ett steg i att dementera nationalstaten och se till människan framför nationens territorium eller statens säkerhet. Idag är Sverige med i Schengensamarbetet, som garanterar fri rörlighet för medborgare i något av samarbetsländerna, personer med beviljat uppehållstillstånd samt personer med visum, eller i behov av visum. Dessa får resa fritt inom de inre gränserna utan pass- eller ID-kontroll. Asylsökande och flyktingar är dock undantagna denna fria rörlighet. Unga Feminister vill att även flyktingar och asylsökande ska ha möjlighet att röra sig fritt inom Schengenområdet. Det ökar säkerheten för personer som befinner sig på flykt, då det möjliggör för kortare och/eller säkrare resvägar inom Europa till önskat asylland. Det är även ett steg i att skapa fler lagliga vägar genom EU. Flyktingar och asylsökande skulle, precis som medborgare i Schengenländer, innefattas i Schengens informationssystem (SIS).
SKAPA EN FRISTAD FÖR PAPPERSLÖSA
Mänskliga rättigheter är ett globalt åtagande. Därför behöver Sverige leva upp till basala rättigheter, såsom rätt till utbildning, hälsa, arbete och boende oavsett legal status. Unga Feminister vill att flyktingar, asylsökande, papperslösa och gömda flyktingar ska ha rätt till förskola, grundskola, gymnasium, särskola, sjukvård, stöd enligt socialtjänstlagen, arbete och bostad på samma villkor som svenska medborgare. Särskilt gäller att asylsökande ej ska förlora rätten att påbörja gymnasiestudier pga uppskriven ålder till följd av en medicinsk åldersbedömning. Kontakt med myndigheter och välfärdsinstitutioner ska vara trygga, de får inte medföra någon risk eller oro för att bli angiven till polisen eller Migrationsverket. Polismyndigheten eller Migrationsverket får inte heller använda information om var barn till papperslösa eller gömda flyktingar söker vård eller går i skola i syfte att omhänderta eller utvisa någon av barnets vårdnadshavare eller familjemedlemmar. Papperslösa och gömda flyktingar ska även ha rätt att anmäla brott och få rättsligt stöd i likhet med svenska medborgare utan att riskera deportation.
VALIDERA UTBILDNING OCH ERFARENHETER PÅ ARBETSMARKNADEN
För att en nyanländ ska kunna bli inkluderad i Sverige vill Unga Feminister förenkla valideringen av utbildningar genomförda i andra länder. Dessutom ska arbetslivserfarenhet och andra relevanta erfarenheter beaktas. Vi vill att all utbildning och kunskap betraktas likvärdigt vid inskrivning hos Arbetsförmedlingen liksom i anställningsprocesser, oavsett var utbildningen skett. Dessutom vill vi att en tillsammans med valideringshandledare kan få visa vad en kan på en arbetsplats, för att minska risken för språkbarriärer. I kombination med validering ska det erbjudas kompletterande kompetensutveckling som är i linje med kunskapsluckor som identifierats i valideringsprocessen.