syntolkning: ett träd

MILJÖ

Sverige behöver en intersektionell feministisk miljöpolitik. En intersektionell feministisk miljöpolitik tar hänsyn till de maktordningar som skapar dessa miljöproblem med hjälp av en intersektionell feministisk analys kan vi se vad och vilka som skapar störst ekologiskt fotavtryck. En intersektionell feministisk miljöpolitik leder inte enbart till minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan, utan även till social hållbarhet liksom jämlikare förutsättningar för människors livsförhållanden.

Västvärlden har genom tider exploaterat natur och människor. På grund av exploateringen står vi idag inför ett vägval, antingen fortsätter vi i samma takt av miljöförstöring, eller så väljer vi en ny miljömedveten väg med minskade klimatutsläpp som ställer människan, naturen, mänskliga rättigheter och demokrati framför kapitalismens ekonomiska intressen.

Sveriges regeringar har genom historien satsat alldeles för lite på förnyelsebar energi. Vi i Unga Feminister vill att Sveriges, och även världens, energisystem blir hållbart och byggt på förnyelsebara resurser. Det måste satsas mer resurser på vindkraft samt solceller. Vi kräver även åtstramning av utsläpp av växthusgaser, kemikalier och andra föroreningar. Vi vill ha ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta.

Vi lever i en tid där konsumtions och produktionstakten är i en uppåtgående spiral. Aldrig har det producerats och konsumerat så mycket som idag. Detta har lett till uttorkning, skogsskövling, föroreningar och massiva sopberg; konsekvenserna är svält, sjukdom, död och flykt. Det är lätt för oss i västvärlden att blunda för de problem vi skapar någon annanstans, men det är dags att ta ansvar. Ur ett postkolonialt perspektiv ser vi hur västvärlden överordnar sig övriga delar av världen.

UNGA FEMINISTER VILL:

INFÖRA FRI OCH UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK
Att välja ett klimatsmart alternativ för att ta sig runt i staden eller mellan stad och landsbygd bör inte vara en ekonomisk fråga. Genom att bygga ut kollektivtrafiken och göra den avgiftsfri och tillgänglig för alla menar vi att miljövänliga val underlättas för alla. Vi ser även att avgiftsfri kollektivtrafik skapar en ökad rörlighet för människor både inom städer och mellan stad och landsbygd vilket gör att individers rörlighet inte är beroende av hur mycket pengar de har.
I ALLA KOMMUNALA OCH REGIONALA VERKSAMHETER SKA EN GIFTFRI MILJÖ FINNAS
Varje dag kommer vi i kontakt med gifter i vår omgivning. Dessa gifter finns i allt från den mat vi äter, den tvål vi använder och i de produkter som används vid rengöring och städning av lokaler vi dagligen vistas i. Då skolan är en plats där alla barn har en skyldighet att vara fem dagar i veckan ser vi det som en självklarhet att denna plats är giftfri. Vi menar att all mat som serveras, alla hygienprodukter som finns tillgängliga och alla rengöringsmedel som används när lokalerna städas bör vara fria från gifter som skadar vår miljö och människor som kommer i kontakt med dessa gifter. Ytterligare bör kontakten med plast och andra miljöfarliga material minimeras. Ekologisk och vegetarisk skolmat, giftfria hygienprodukter, rengöringsprodukter och giftfria skolmaterial menar vi både gynnar arbetsmiljön på skolan för eleverna och på arbetsplatsen för alla andra som varje dag vistas i skolor. Detta ovanstående bör även implementeras på andra kommunala och regionala verksamheter såsom sjukhus och äldreboenden.
PUNKTBESKATTA KÖTT
På samma sätt som vi beskattar andra vanor som är dåliga för hälsan och miljö vill vi sätta en högre skatt på nöt och fläskkött, fågel samt fisk och skaldjur för att människor ska konsumera mindre kött och subventionera plantbaserade alternativ. Vi ser dock inte att punktskatten är det enda svaret på ett stort miljöproblem, eftersom det är höginkomsttagares konsumtion och livsstil som har högst påverkan på klimatet och en högre skatt behöver inte påverka deras val. Men vi ser att en punktskatt på kött skapar en normerande e ekt med ökad vegetarisk konsumtion. Då köttindustrin står för ungefär en femtedel av världens CO2-utsläpp ser vi att det krävs en minskad konsumtion av kött och andra animaliska produkter för att nå våra klimatmål.
ALLA KOMMUNER OCH REGIONALA VERKSAMHETER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH VEGETARISK MAT
Kommunala och regionala verksamheter ska utgå från att den vegetariska kosten är normativ. Genom att dessa tar ansvar för att minska CO2-utsläpp kan vi snabbare nå de miljömål Sverige strävar efter. Det handlar också om att ta hänsyn till minskad klimatpåverkan ur ett globalt perspektiv genom att servera vegetarisk och ekologisk skolmat. Vi kan genom att styra om våra konsumtionsmönster förändra den miljöförstöring vi bidrar till i andra länder genom att servera vegetarisk mat och välja ekologiskt producerade varor.
ATT SVENSKA FÖRETAG SKA STÄDA UPP EFTER SIG
Svenska företag är verksamma och exploaterar mark runt om i hela världen. Många företag är dåliga på att ta ansvar för de utsläpp de är skyldiga till, vilket försvårar livet för de människor, naturen och djur som bor i områdena där företagen har sina fabriker. Vi vill ställa högre krav på svenska företag runt om i världen och på alla företag som är verksamma inom Sveriges gränser. Vi vill att de på bästa sätt hanterar det avfall de producerar, samt att de tar sitt ansvar för att på bästa sätt hantera sin verksamhet för att påverka närmiljön, människor och djur i området samt att de har en gedigen hållbarhetsplan för en minskad miljöpåverkan även i framtiden. Framförallt ser vi att gruvverksamhet, som är en av de mest miljöfarliga verksamheterna som går att bedriva, måste ta större hänsyn till dess miljöpåverkan och att de måste verka för att minimera sin påverkan i största möjliga utsträckning. Ingen form av gruvverksamhet ska tillåtas i naturskyddade områden (såsom naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden) eller andra områden med höga naturvärden. Kommuner ska få vetorätt mot alla former av gruvexpansion, och Sametinget ska få en vetorätt för gruvexpansion i Sápmi. Gruvverksamhet ska aldrig tillåtas då det finns en betydande risk för lokalbefolkningens hälsa eller urfolks rättigheter.
SKAPA TILLGÄNGLIG OCH ALLMÄN KÄLLSORTERING
Att varje individ och alla verksamheter ska kunna vara så miljövänliga det går bör inte hindras av krånglig och/eller otillgänglig källsortering. Vi menar att det måste skapas riktlinjer på riksdagsnivå om att alla kommuner och landsting ser över tillgängligheten för den källsortering som människor och verksamheter erbjuds, med målet att vara tillgänglig för alla. En tillgänglig källsortering ger möjlighet att källsortera enkelt och rätt. Det gör också att en får kunskap om och möjlighet till att återvinna så stor del av sitt avfall som möjligt. Detta menar vi att både miljö och klimat skulle må bättre av på kort och lång sikt.
SKAPA ETT DJURVÄNLIGT SAMHÄLLE
Förutom köttindustrin finns det många delar av samhället som skadar och dödar djur. Exempel på dessa är pälsindustrin, kosmetikaindustrin samt avfall och skräp från olika företag. Vi Unga Feminister menar att alla former av djurtester måste upphöra. Vidare menar vi att ingen pälsfarmning eller försäljning av päls bör pågå i Sverige. All verksamhet som riskerar att skada djur ska undersökas för att sedan omformas för att upphöra skadandet av djur.
SKAPA ETT FOSSILFRITT SVERIGE TILL ÅR 2030
Vi behöver ställa om vår energiförbrukning och vi behöver göra det nu. Det gör vi genom att se över hur Sveriges verksamheter, elanvändning, konsumtionsvanor med mera kan förändras till bästa möjliga för miljön. På så vis blir en omställning till ett nollprocentigt koldioxidutsläpp av fossila bränslen möjligt till år 2030. Vi menar att den ständiga strävan efter ekonomisk tillväxt, med människors livsstil och konsumtion samt företags produktion, sker på bekostnad av miljö och natur. Vi tror på ekologisk hållbarhet. Unga Feminister tycker det är dags att höja ambitionerna i klimatpolitiken och sätta 2030 som det år då Sverige går in i en fossilfri framtid. Därför måste Sverige vidta kraftfulla åtgärder mot fossilindustrin, som genom sin utvinning av kol, olja och gas är den största drivkraften bakom utsläppen av växthusgaser. Förbud mot fossilindustriell expansion, i form av exempelvis alla former av ny utvinning och ny infrastruktur (som hamnar för fossilgas och oljeledningar), behövs. Befintlig fossilindustriell verksamhet (exempelvis kolkraft) måste snarast läggas ned, och fram tills det sker krävs kraftig beskattning. Alla subventioner till fossilindustrin måste avskaffas. Offentliga verksamheter och aktörer ska aldrig investera i fossilindustrin, och investerade pengar i fossilindustrin ska snarast divesteras. Dessa förbud, nedläggningar och avskaffanden bör snarast införas i både Sverige och EU, och Sverige måste alltid gå före när EU inte vidtar tillräckliga åtgärder för klimatet.
INFÖRA MILJÖBUDGETERING
Unga Feminister tycker att genusbudgetering är en bra metod för att främja ett mer jämställt samhälle och vill även applicera det här på beslut ur ett miljöperspektiv. Vi vill att det i alla beslut i offentliga verksamheter ska göras en ”Miljöbudget” där man det i alla led finns en analys över vad som skadar/gynnar miljön. Det ska finnas ett hållbarhetsperspektiv som ska vara långsiktigt. Det ska gälla både den lokala och globala miljön och sträva efter minsta möjliga koldioxidutsläpp och negativ miljöpåverkan.
SUBVENTIONERA HYRCYKLAR SOM ETT ALTERNATIV TILL KOLLEKTIVTRAFIK
Unga Feminister strävar efter en avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik men än så länge är kollektivtrafiken dyr och kan vara svårtillgänglig i många delar av landet. Dessutom finns det ännu mer miljövänliga alternativ att ta sig fram på i staden. Hyrcyklar är ett sådant exempel. Flera städer har numera cyklar som det går att hyra på olika stationer i staden och sedan lämna tillbaka på vilken station som helst. Unga Feminister vill subventionera dessa stadscyklar som ett alternativ till kollektivtrafiken. Stadscyklarna ska även ha samma funktion som den avgiftsfria kollektivtrafiken för att fylla samma funktion för ungdomar/barn/vuxna genom att vara kostnadsfria.
SÄTTA KÄLLSORTERINGSKRAV I OFFENTLIG VERKSAMHET
Att källsortera och återvinna material en viktig del i att leva mer miljövänligt och resurssnålt. Unga Feminister vill ställa krav på källsortering i all offentlig verksamhet. Till exempel ska den kommunala verksamheten, kommunala bolag, myndigheter och skolor källsortera och återvinna allt förbrukningsmaterial. Det ska även finnas samma möjligheter att källsortera i hela landet och kommunen ska ta ansvar för en tillgänglig och allmän källsortering. Återvinningsstationer ska också ses till att vara tömda för att underlätta återvinningen och för att minska nedskräpningen runt återvinningskärlen.
SE EN HÖG FLYGSKATT
Det transportmedlet som ger störst koldioxidutsläpp är flyget. I Sverige är ungefär en tiondel av koldioxidutsläppen orsakade av flygtrafiken. För att kunna omfördela resurser från ett icke miljövänligt transportmedel till ett annat med mindre miljöpåverkan vill Unga Feminister införa en flygskatt på nationellt flyg. De intäkter som flygskatten genererar ska, utöver att se till att flyget bär sina egna klimatkostnader, gå till utvecklingen av tågnät och andra mer miljövänliga transporter. För att minska miljöpåverkan ytterligare krävs det även en insats mot internationella flygresor. Unga Feminister anser att Chicagokonventionen, som förhindrar oss att införa en koldioxidskatt på flyget, bör reformeras eller skrotas. På så sätt kan bilaterala avgifter på flyget mellan EU-länder införas vilket skulle öka klimatnyttan. Detta ska ske på en framförallt nationell nivå.
FRÄMJA BIOLOGISK MÅNGFALD I DJUR- OCH VÄXTRIKET
Vi har bara en planet och för att kunna leva vidare i den mångfald som växt och -djurriket har idag måste vi agera. Dagens konsumtionstakt, det moderna skogs- och jordbruket och utsläppen i vårt industrialiserade samhälle är en stor påfrestning för naturen och den biologiska mångfalden. Många arter är utrotningshotade, luften förorenas, vatten förgiftas och ekosystem förstörs. Unga Feminister vill främja den biologiska mångfalden genom att stödja ett hållbart brukande, stärka naturskyddsområden och införa miljöbudgetering. Till exempel ska utvalda skogar få långsiktigt skydd, alla kvalificerade biotopträd ska sparas, vattendragens buffertzoner ska ges förstärkt hänsyn och alla skadliga utsläpp ska förhindras. Skogsbruket måste anpassas bättre efter planetens gränser och ekosystemens fortlevnad. Alternativa, hyggesfria skogsbruksmetoder ska gynnas, skogsskyddet ska ökas rejält (i form av fler naturreservat och nationalparker) och lokalbefolkningen ska få ökade möjligheter att stoppa skogsskövling i sitt närområde. Unga Feminister vill att urskogar ska få särskilt skydd.
GE STÖD TILL SECOND HAND OCH KONSUMTIONSKRITISKA INITIATIV
En stor del av de klimatproblem som vi har skapat beror på en ohållbar livsstil med resurser som utvinns för produkter som förbrukas i en orimligt snabb takt. För att kunna minska på en del av de utsläpp och den miljöförstöring vi skapar måste vi förändra våra konsumtionsvanor. Därför verkar Unga Feminister för stöd till konsumtionskritiska initiativ och företag som förespråkar återvinning. Exempel på det är second-hand butiker och företag som hyr ut och organiserar delat ägande av produkter. För att göra det mer attraktivt att lämna in slitna kläder till textilier-butiker istället för att slänga dem, ska en rabattcheck ges ut från kommunen till de som gör.
BYGGA UT CYKEL- OCH GÅNGBANOR
För att skapa ett miljövänligare samhälle med bättre luft och större framkomlighet för kollektivtrafik och cyklar krävs en förändring i trafikplaneringen. Genom att minska på privatbilismens körfält, främja bilfria innerstäder och bygga ut cykel- och gångbanor i städer samt på gles och landsbygd får vi grönare samhällen med mindre koldioxidutsläpp.
Unga Feminister vill bygga ut cykel och gångbanor som en del i en grön samhällsplanering. Unga Feminister verkar även för att gågator och temporära parker i staden ska införas för att skapa en mer miljövänlig och grönare stadsbild.
STATLIGT UPPHANDLA MILJÖTEKNISKA PATENT
Sverige är ett av de ledande länderna inom miljöteknik och innovationer för förnyelsebar energi. Samtidigt ökar även den globala utvecklingen av miljöteknik enormt. I arbetet för ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar värld är utvecklingen och användande av miljöteknik en viktig komponent. Patenteringen av miljöteknik kan leda till att länder eller företag som vill använda sig av, eller utveckla, en viss teknik inte har råd med den. Det har också funnits krav från länder med lägre BNP att få gratis miljöteknik för att komma ikapp den västerländska teknikutvecklingen och lättare kunna bidra till en mer hållbar värld. För att främja innovation och en global syn på klimatfrågan vill Unga Feminister att staten ska kunna köpa viktiga miljöteknik-patent. Då kan nationella företag och internationella aktörer köpa dessa ideér billigare, vilket främjar en global utveckling inom miljöteknik.
KÄRNKRAFT – NEJ TACK!
Unga Feminister vill avveckla kärnkraftverken helt. Lagringen av radioaktivt kärnavfall från kärnkraftverken är osäker och instabil. Risken för läckage och kärnkraftsolycka är stora och det har skett olyckor både i Sverige och runt om i världen. Sedan 1950-talet har 37 olyckor inträffat i världen på olika kärnkraftverk och en av dem värsta var Tjernobylolyckan – som fortfarande påverkar sin närmiljö negativt och som gett konsekvenser för människor som utsattes för den olyckan. I Sverige har det skett tre olyckor, två stycken i Ågestaverket i Farsta (avvecklad år 1974) och en på Forsmark.
Det är inte bara hanteringen utav själva kärnkraftverket samt kärnkraftsavfallet som är kritiserat utan även kostnaderna för kärnkraftverk. Det är en ineffektiv, omodern och kostsam verksamhet. Skattesubventionerna av kärnkraft måste avvecklas till förmån för satsningar på miljövänlig energiutvinning.
Energiutvinning som riskerar vår värld, samhälle, människor, djur och natur är ingenting att hålla fast vid. Speciellt inte när det finns alternativ som är miljövänliga och mer hållbara såsom vind- och solkraft.
EKOLOGISKT OCH SOCIALT HÅLLBAR GRUV- OCH MINERALSTRATEGI
Unga Feminister ser hur vinstintressen inom gruvindustrin går före områden med särskilt värde, såsom vattenresurser, rennäring, och ursprungsbefolknings intressen och livsvillkor. Platser med särskilda värden ska likt naturskyddade områden skyddas från exploatering. Därför måste FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkning införas i svensk lag.
Det farligaste med gruvindustrin är att avfallen påverkar miljön negativt flera generationer framåt. Fossila bränslen (torv och uran) är största källan till utsläpp i Sverige av kväveoxider, svaveldioxid samt koldioxid. Därför vill Unga Feminister införa förbud mot exploatering av torv och uran i Sverige. Skattesubventionerna ska avvecklas och mineralavgiften öka. Därtill vill vi med med ett intersektionellt maktperspektiv stödja en framarbetning av en ny hållbar mineralstrategi och stärka miljöbalken. Det innebär även att minerallagen kommer att bearbetas till en bättre version. Återvinning och återanvändning av befintliga mineraler, slagghögar och metaller ska prioriteras framför utvinning av nya.