syntolkning: hjärtmonitor streck

HÄLSA & SJUKVÅRD

Psykisk ohälsa ökar generellt bland unga. Vi ser att det behövs ett krafttag för att förbättra ungas psykiska hälsa. Unga HBTQ+personer och särskilt transpersoner är de som har högst ohälsotal. Var tredje transperson har övervägt att begå självmord. Det är inte konstigt med tanke på vilka ideal och normer vi växer upp med. Stereotypa föreställningar om kön bidrar till att ickebinära transpersoner hamnar i kläm när vårdsystemet är anpassat efter tvåkönsnormen. Unga Feminister tror att en stor del av lösningen för att skapa bättre psykisk hälsa bland unga ligger i ett normkritiskt förhållningssätt och bemötande. Politiken behöver ta ett helhetsgrepp mot den psykiska ohälsan och investera i människors välmående, utan normativa föreställningar.

Rätten till sin egen kropp är en mänsklig rättighet, trots det har 22% av alla unga tjejer blivit tvingade till att göra något sexuellt mot sin vilja. Enligt Brottsförebyggande rådet sker det över 100 våldtäkter om dagen, det är 36 000 på ett år. Till detta hör också ett stort mörkertal bland framförallt unga män. Därför vill Unga Feminister satsa på förebyggande arbete med att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).

En god hälsa är också en klassfråga. Att ekonomiskt få tillgång till vården avgörs till stor del av dina vårdnadshavares ekonomi. Unga Feminister menar att det är orimligt att beroende på hur mycket pengar du har, så avgörs din fysiska och psykiska hälsa. Även din legala status avgör din tillgång till välfärdens olika delar. Unga Feminister vill öppna upp och göra vården tillgänglig oavsett om du har papper eller inte.

DETTA ARBETAR VI FÖR:

UTVECKLAD TRANSVÅRD
Transvården behöver förbättras för icke-binära transpersoner. Unga Feminister anser att vården för transpersoner inte får präglas av en normativ syn på kön. Idag måste personen genomgå en omfattande psykiatrisk utredning innan könsbekräftande vård beviljas, och många vittnar om att stereotypa föreställningar om kön präglar utredningen. Människans rätt att bestämma över sin egen kropp ska inte hindras av stereotyper, vilket är varför kompetensen och kunskapen kring transpersoner och genus måste öka inom vården av transpersoner. Utredningscentraler ska vara en trygg och accepterande miljö och inte något som speglar samhällets normativa och fördomsfulla syn på kön. Frågan om sexualitet anser vi ska uteslutas ur utredningen. Sexualitet och sexuella preferenser har inget med att vara trans att göra och en könsbekräftande behandling påverkar inte personens sexuella läggning. Sexuell läggning är ingenting som ska användas för att bekräfta att någon är värdig att genomgå en behandling. Vi ser även att det behövs betydligt fler transutredningscentraler i landet för att tillgängliggöra vården och för att fler ska få möjlighet att genomgå en utredning. Det ska finnas en transutredningscentral i varje region. Detta kan även hjälpa till att minska väntetiden som i dagens läge är alldeles för lång, då det riskerar transpersoners liv.
ÖKADE RESURSER OCH FLER PLATSER INOM PSYKIATRIN
Förutom den generella ökningen går det att se samband mellan hur stor risk du har att drabbas av psykisk ohälsa kopplat till din identitet. Personer som tillhör en grupp med risk för diskriminering har även en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Ohälsotalen för unga HBTQ+-personer, särskilt transpersoner är alarmerande. Var tredje ung transperson har någon gång försökt eller funderat på att begå självmord. Unga Feminister vill göra psykiatrin mer tillgänglig genom en satsning på barn och ungdomspsykiatrin (BUP) med ökade resurser och er platser.
RÄTT TILL VÅRD OCH STÖD OAVSETT OM DU LEVER MED ELLER UTAN GILTIGT MEDBORGARSKAP
Unga Feminister arbetar för en värld utan gränser. Vi vill att alla delar av välfärden ska vara tillgänglig oavsett om du har svenskt medborgarskap eller inte. Vården är en del av välfärden som är grundläggande för en god hälsa. Att leva som papperslös är en situation som medför stor stress och andra psykiska påfrestningar. Många har flytt från krig och/eller förföljelse och bär på traumatiska minnen. Därför anser Unga Feminister att papperslösa och utsatta EU-medborgare ska ha rätt till vård på samma villkor som den som har medborgarskap i Sverige.
ÖKAD KUNSKAP OM VÅLDTÄKT OCH DESS KONSEKVENSER
Personer som utsatts för våldtäkt ifrågasätts ofta av såväl omgivning som rättsväsendet på grund av tidigare nämnda orsaker. Ett stort mörkertal nns bland unga män som blivit utsatta för våldtäkt. Unga Feminister vill att er akutmottagningar för män som blivit utsatta för våldtäkt öppnas upp. En vanlig föreställning om våldtäkt är att det sker genom överfall och att våld är inblandat. En övervägande majoritet av alla våldtäkter sker dock i hemmet av någon en känner och involverar inte alltid fysiskt våld. Att bli tvingad till sex, vare sig det är genom ord eller våld, är våldtäkt. Unga Feminister vill att skolan ska arbeta tydligare för att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter genom exempelvis sexualundervisningen.
SUBVENTIONERADE PREVENTIVMEDEL
Höga kostnader för preventivmedel går emot de mänskliga rättigheterna, att få bestämma över sin reproduktion ska inte kosta. Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor och för arbetet med mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Därför anser Unga Feminister att det bör upprättas nationella riktlinjer om att preventivmedel ska subventioneras genom landstingen – för allas rätt att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion.
INKLUDERANDE UNGDOMSMOTTAGNINGAR
Mycket av arbetet med att stärka ungas psykiska hälsa handlar om att arbeta förebyggande i skolan och fritiden. Unga som söker sig till ungdomsmottagningar och vården behöver få ett respektfullt bemötande utan förlegade normer och föreställningar från personal som har kunskap om genus, antirasism, HBTQ+ och funktionalitetsfrågor. Unga Feminister vill därför att alla som arbetar med ungas hälsa ska vara utbildade inom dessa områden.
ALLAS RÄTT TILL FRI OCH LAGLIG ABORT NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT
Sverige är ett föregångsland med att genomföra så tidiga, säkra och skonsamma aborter som möjligt. Rätten till fri och laglig abort är en nödvändighet för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Aborträtten ifrågasätts både nationellt och internationellt, och därför ska Sverige som stat verka för att aborträtten är laglig och säker även för icke-svenska medborgare. Om rätten till abort inte finns i landet, ska Sverige även erbjuda personer som vill göra abort på samma villkor som för svenska medborgare. Att nekas abort kränker rätten till sin egna kropp och förhindrar den gravidas rätt att bestämma över sitt eget liv, och barnets rätt att vara önskat. Ca 79 procent av de som gör aborter som genomförs idag görs innan vecka 9, alltså innan embryot utvecklas till ett foster medan 1 procent av alla aborter görs efter vecka 18 och är då oftast av medicinska skäl eller sociala omständigheter. Idag är det socialstyrelsen som bestämmer om en får göra abort efter vecka 18. Enligt socialstyrelsen kan ett foster inte överleva utanför den gravidas kropp före vecka 21 och därför anser vi att tills dess ska beslutet att göra abort ligga i ens egna händer, och inte i socialstyrelsens.
LIKVÄRDIGA UTREDNINGAR AV NEUROPSYKIATRISKA NORMBRYTANDE FUNKTIONSVARIATIONER
Forskningen om neuropsykiatriska normbrytande funktionsvariationer hos barn och unga är i grunden baserad på forskning på pojkar. Det gör att många flickor och icke-binära helt missas eller feldiagnostiseras och därför inte får det stöd de behöver i skolan och samhället. För att lättare diagnostisera och fånga upp alla barn kräver Unga Feminister att mer information och utbildning tas fram och sprids om neuropsykiatriska normbrytande funktionsvariationer som den yttrar sig hos flickor och icke-binära och att kunskapen implementeras i utredningarna.
FÖRSTATLIGA VÅRDEN
Unga Feminister ser att det i dagsläget inte finns samma förutsättningar att få bra vård i hela landet. Vårdcentraler stänger ner och det kan skilja otroligt mycket på hur långt en har till närmaste ungdomsmottagning eller förlossningsklinik. Utöver avstånden skiljer sig vården även i kvalitet och pris – till exempel vittnar många som går igenom könsbekräftande vård att bemötande, kompetens och möjligheter till vård varierar stort, och subventionerna på p-piller är olika beroende på i vilken region du befinner dig. Information om vårdkostnader ska finnas tydligt och tillgängligt på flera språk. Unga Feminister anser även att tandvården ska ingå i sjukvården och omfattas av högkostnadsskyddet. Likvärdigheten är otroligt viktig, och för att säkerställa den vill Unga Feminister förstatliga vården. Genom att förstatliga vården kan alla oavsett var de bor i landet få en jämlik vård. Det möjliggör också för en resursfördelning så att mängden resurser matchar vårdbehovet över landet. Hur länge en får vänta för att få vård ska inte avgöras efter var en bor, och inte heller hur bra vård en får. Unga Feminister vill att alla, oavsett var en bor i Sverige, ska få samma möjlighet till bra vård. Därför anser vi att ett förstatligande av välfärdssektorn är vägen att gå.
ALLA SOM KAN SKA FÅ LÄMNA BLOD
I dagsläget får inte personer som haft samlag i utbyte mot pengar, droger eller annan ersättning eller män som har sexuellt umgänge med andra män inte lämna blod. En måste då vänta 12 månader efter tillfället en haft sex innan en får lämna blod – även om en inte byter sexpartner. Blodcentralen tar ett prov för smitta varje gång en lämnar blod och har restriktioner vid droganvändning. Därför finns inget behov av detta celibat. Unga Feminister anser att dessa restriktioner är alldeles för hårda och att alla ska kunna lämna blod på samma villkor.
GRATIS MENSSKYDD
Beräkningar har visat att personer som menstruerar lägger cirka 50 000-80 000 kronor under en livstid på mensskydd. Ofta handlar det om 100-150 kronor i månaden – exklusive kostnader för eventuella smärtstillande som kan behövas vid svåra menstruationssmärtor. För en ung person är detta en stor utgift, och den slår ojämlikt. Gratis mensskydd till unga bör vara en självklarhet. Precis som att det finns toalettpapper på skoltoaletter borde där också finnas gratis mensskydd tillgängligt för alla som behöver dem. För att förbättra såväl miljön och hälsan för personer som mensturerars vill Unga Feminister att ungdomsmottagningen ska dela ut gratis ekologiskt hållbara mensskydd till personer som behöver.
SPRUTUTBYTESPROGRAM I VARJE LANDSTING
Unga Feminister ska verka för att sprututbytesprogram utvecklas i samtliga landsting. Syftet med sprututbytesprogram är att främja hälsa, förbättra livskvaliteten och att minska spridningen av blodsmitta bland personer som injicerar droger. Preparat för att häva överdos ska erbjudas på dessa platser samt att hjälp till vård och beroendevård ska erbjudas.
VÅRD AV MISSBRUK
Unga Feminister står för en nykter värld. Med ett feministiskt perspektiv på alkohol och narkotikapolitik krävs att missbruk ses som en sjukdom som inte kan straffas bort. Forskning visar att missbruk tenderar att ärvas genetiskt, socialt och från den miljö en lever i.  Därför vill Unga Feminister vill se en restriktiv alkohol och narkotikapolitik där personer som drabbas får den hjälp de behöver samtidigt som det arbetas med förebyggande åtgärder för personer i riskzon och för unga med missbrukande föräldrar. Sveriges narkotikapolitik har länge grundat sej i att stigmatisering och hårda straff för att minska bruket av narkotika. Sverige har dock inte färre missbrukare än jämförbara länder. Vad vi däremot har är en högre dödlighet bland dessa missbrukare, vilket är en följd av den stigmatisering och det oflexibla vårdsystem missbrukare möter. Samtidigt är alkohol den mest bidragande faktorn till sjukdom i Sverige. Alkohol är fortfarande den drog som ger upphov till flest problem på individ-och samhällsnivå, som tidig död, somatisk sjukdom, våld, kriminalitet och stora utgifter för vård och omsorg. Att ha ett missbruk är att vara utsatt i sej, men samverkar också med olika förtryck, och därför måste exempelvis ett antirasistisk, HBTQ+ eller normkritiskt perspektiv till allt från forskning som rör ämnet till bemötande inom polis, vård och behandling. Kunskapen och de former av hjälp och stöd som finns idag behöver utvecklas och omformas för att inkludera fler människor.