Hantering av personuppgifter

Din personliga integritet och hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss. Därför är vi angelägna om att de uppgifter som vi samlar in om dig i samband med att du blir medlem lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt som är i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För att du ska känna dig trygg med hur Unga Feminister hanterar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi uppmuntrar dig följaktligen att läsa igenom följande information om hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
Personuppgifter är benämningen för all form av information och uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempelvis namn, personnummer, bild, IP-adress mm. När du blir medlem i Unga Feminister så registrerar vi:

  • Ditt namn och ditt personnummer som används för att identifiera dig och administrera ditt medlemskap.
  • Din postadress som används för att kunna koppla dig till din hemstad och närmaste lokalavdelning eller skolgrupp.
  • Telefonnummer som används om förbundet behöver ringa dig vid medlemskontroll och eventuellt vid sms-utskick.
  • E-post som används för att du ska kunna ta del av våra medlemsutskick, aktuella kampanjer och information om organisationen.

För att möjliggöra att du ska kunna engagera dig, för att kunna ta del av medlemsutskick från oss och för att vi ska kunna fullgöra medlemskapet använder vi oss av tjänster från tredjepart, exempelvis systemet eBas som används till att föra ett medlemsregister och som verktyg för mailutskick.

Uppgifterna används även som underlag vid stadsbidragsansökan och statistik.

Granskare från statlig myndighet och region/landstingsförbund kan få möjlighet att granska personuppgifter från Unga Feministers kansli, om deras arbete kräver det.

Hur hanterar vi dina uppgifter?
Unga Feminister följer den Allmänna dataskyddsförordningen och behandlar dina uppgifter med noggrann försiktighet. Du lämnar dina personuppgifter i databasen eBas, som är ett rapportsystem för alla lokalavdelningar i Unga Feminister. När du blir medlem i den här lokalavdelningen blir du även medlem i Unga feminister.

Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter under din medlemsperiod, ditt medlemskap löper ut vid årsskiftet och behöver då uppdateras. Om du inte uppdaterar ditt medlemskap så lagras personuppgifterna i upp till 1 år, för att administrera bidragsansökningar som gäller för året innan.

Dataintrång 
Om vi skulle utsättas för dataintrång som omfattar personuppgifter så har du rätt att få vetskap om detta efter att personuppgiftsbrottet har kommit till vår kännedom. Om Unga Feminister skulle få vetskap om att det har förekommit ett dataintrång så kommer du att bli informerad om intrånget inom 72 timmar samt få råd för hur du skyddar dig mot dessa effekter.

Rättslig grund för hantering
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av samtycke, när du godkänner dessa villkor för personuppgiftshantering samt intresseavvägning, när vi har ett berättigat intresse av att med varsamhet använda dina uppgifter.

Hur ångrar, korrigerar eller avslutar du ditt medlemskap?
Som medlem i Unga Feminister har du alltid rätt att komplettera eller korrigera felaktiga personuppgifter. Vidare har du även rätt att närsomhelst radera personuppgifter, ångra eller avsluta ditt medlemskap utan att uppge orsak. Därutöver har du vid efter godkännande av samtycke till att Unga Feminister lämnar ut uppgifter till tredje part rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvariga i organisationen via styrelsen@ungafeminister.se

Har du vidare frågor eller funderingar så är du välkommen att mejla dessa till styrelsen@ungafeminister.se