PLATTFORM FÖR UNGA FEMINISTER

Reviderad version av plattformen antogs under riksårsmötet i februari 2014.

IDEOLOGI

Unga Feminister vill ställa sig utanför det traditionella politiska landskapet. Vår politik sätter mänskliga rättigheter i fokus och vill lyfta fram det perspektivet i det offentliga politiska rummet. Vi vill bryta den stagnerade blockpolitiken och sättet på vilket den förhindrar en utveckling av den ekonomiska, rättsliga och sociala politiken. Feminism är en ideologi som ifrågasätter och analyserar makten, oavsett vem det är som innehar den.

Unga Feminister vill tillämpa ett intersektionellt perspektiv som analys på samhället och politiken. Att försöka analysera maktstrukturer enbart baserat på könsmaktsordningen eller en klassanalys ger en alltför ofullständig bild. Vår analys innebär att inte bara se hur könsmaktsordningen påverkar på samhälls- och individnivå, utan även hur den samspelar med andra maktordningar baserade på sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, social eller ekonomisk klass, trosuppfattning, etnicitet, psykisk eller fysisk funktionalitet och ålder. 

ORGANISATION

Unga Feminister vill öppna upp organisationen för många olika infallsvinklar och perspektiv och göra den tillgänglig och möjlig för alla att känna delaktighet. Vi ser den intersektionella analysen som ett verktyg för att aktivt och konkret arbeta för målet att alla som vill engagera sig i feministisk politik ska känna sig välkomna att göra det. Det gäller såväl hur vi arbetar internt inom organisationen, som den politik vi står för och förmedlar utåt.

Unga Feminister ser värdet i att alla inte alltid måste vara överens. Vi tycker att diskussion och konstruktiv kritik är utvecklande. Det är genom debatt och diskussion som en organisation växer och utvecklas. Att de människor som står i marginalen gör sina röster hörda ska vara en självklarhet.   

Unga Feminister vill vara en platt organisation som motverkar de hierarkier som kan uppstå inom organisationer, och det är viktigt att varje medlem som vill påverka och vara delaktig tas på allvar och ges samma förutsättning att göra det. Unga Feminister vore ingenting utan alla sina medlemmar, vi medlemmar både utgör och formar organisationen.

Unga Feminister vill i sitt organisatoriska arbete ta tillvara på den kunskap som finns i samhället och låta den komma fram i det politiska beslutsfattandet. Det gäller till exempel olika partipolitiskt obundna organisationer som har särskild kompetens inom ett visst område och människor med olika yrkeskompetenser. Grunden måste vara att varje beslut ska utgå från de människor som berörs och de människor som har kompetens inom det område beslutet rör.

Feministiskt initiativ är det politiska parti som står vår organisation närmast och Unga Feminister står bakom Feministiskt initiativs politik. Men vi är en egen organisation med egen bestämmanderätt – där unga engagerar unga. Unga Feminister och Feministiskt initiativ arbetar ständigt sida vid sida på såväl lokal som nationell nivå. Vi tror på  ett Sverige och ett Europa där Feministiskt initiativ finns i maktens rum.

FRAMTID

Unga Feminister tillkännager och uppskattar hur mycket tidigare feministisk arbete har gjort för vår generation och hur mycket vi har våra föregångare att tacka. Vi ser hur mycket det har påverkat våra rättigheter och möjligheter, både som individer, för samhället och i det politiska beslutsfattandet. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv i vårt politiska arbete och att se värdet i att det arbete vi idag lägger ner på sikt kommer ge hållbara resultat. Unga Feminister vill arbeta för att feminismen ska tas på allvar och betraktas som en självständig ideologi. Den feministiska analysen sträcker sig över alla områden i samhället.

Unga Feminister ser den feministiska ideologin som en självklar motpol till rasism och fascism. Vi står för en antirasistisk feminism som vi låter genomsyra såväl vår organisation som hela vår politik. Vi ser hur könsstrukturer och rasistiska strukturer förstärker och upprätthåller varandra. Vi vill se ett Sverige och en värld med öppna gränser med rättigheten om att kunna leva i ett land i trygghet, fritt från förtryck – det är dags att riva murarna.

Den feministiska politiken behöver lyftas och sammanlänkas på en global nivå. Feminismen är en motståndrörelse mot den kolonialism, militarism, ojämna resursfördelning och miljöförstöring som den patriarkala världsordningen har spridit. Vi står för ickevåld. Vi är övertygade om att en förändring på internationell nivå är möjlig, och att sättet detta kommer ske är genom att feminister globalt mobiliserar sig.

Unga Feminister ska vara den självklara samlingspunkten för en ung, nyskapande feminism som vill utvecklas och nå långt utöver den befintliga feministiska rörelsen, vars mål inte är att stanna på barrikaderna utan att ta oss dit beslutsfattandet sker. Unga Feminister tror på att bemöta våra motståndare öppet. Vi tror inte på tystnad som strategi mot till exempel rasistiska och fascistiska partier. Vi vill vara politiker som står upp för alla människors lika värde i alla lägen. När andra ser problem, visar vi på alternativ.

Vi är nu och vi är framtiden!