Syntolkning: tankekarta över Unga Feministers organisation

Unga Feminister är ett av Sveriges politiska ungdomsförbund med medlemmar över hela Sverige. Vi arbetar efter en intersektionell arbetsmetod, vilket avspeglar sig i vår organisationsstruktur. Vi strävar efter en platt organisation där allas röster spelar lika stor roll oavsett vart i organisationen en befinner sig. Vi vill arbeta inkluderande och transparent så att alla våra medlemmar känner tillhörighet och tillförlitlighet till organisationen och våra arbetsmetoder.

Inom organisationen finns följande organ: 

Årsmötet  det forum alla medlemmar samlas kring i januari-februari varje år och fattar organisationsövergripande beslut
Nationella styrelsen  har ansvar för organisationens nationella verksamhet och förvaltning mellan årsmötena, mer info finns här
Valberedning – lägger fram ett förslag på kandidater inför årsmötena för att mötet ska kunna välja en kompletterande och representativ styrelse
Revision – det organ som granskar styrelsens arbete så att medlemmarna vet att allt sköts som det ska
 

Anställda – vi har två anställda, en organisationssekreterare och en verksamhetsutvecklare
Utskott – Ett utskott är en grupp utanför styrelsen som jobbar med ett specifikt område, vi har ett utskott: politikutskottet! mer info finns här
Lokalavdelningar – lokala styrelser runtom i landet som utformar lokal politik och bedriver evenemang regionalt, mer info finns här
Aktivister – är engagerade medlemmar på olika sätt. Det går att engagera sig via vår aktivistbas, och bilda en lokal aktivistgrupp

Rikskonferensen – en årlig mötesplats för Unga Feministers medlemmar att samlas kring gemensam utbildning och diskussion av aktuella frågor

DUP – våra diskrimineringsombud

Mer information om Unga Feminister finner du i våra sociala medier eller i nyhetsbreven du får som medlem!