syntolkning: en tavla över ett vattendrag

KULTUR & KULTURVÅRD

Med kulturarv avses alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Sveriges kulturarv präglas av ett mångkulturellt samhälle och för alla människors rätt att skapa en identitet är det viktigt att kulturvård görs på ett medvetet och genomtänkt sätt med ett intersektionellt perspektiv. Ett perspektiv som sätter både minoritet och majoritet i fokus. Det är också viktigt att lyfta fram osynliggjorda grupper i historien så som kvinnor, hbtq+-personer, ursprungsbefolkning, personer med funktionsvariationer och andra minoriteter.

Kolonialismen har färgat och färgar vårt samhälle än idag, vilket till exempel märks på hur Sverige behandlat och behandlar sin ursprungsbefolkning och andra minoriteter. Det är något Sverige aldrig ska förneka och som istället bör tas upp och problematiseras för att inte upprepas. Unga Feminister vill verka för att Sveriges kulturarv ska bevaras och vårdas för framtida generationer så att vi kan lära oss av vår i historia och njuta av det vackra som skapats, och skapas.

Kulturen ska vara till för alla och utformas av alla, idag är det inte så. Att tillgängliggöra kulturen görs på flera plan – ekonomiska, geografiska och genom att motverka diskriminering inom kulturen, föreningar och idrottslivet. Vi vill stärka kulturens roll i samhället, den utgör ett kugghjul för människans utveckling och förståelse för historien, sociala relationer och omvärlden.

UNGA FEMINISTER VILL:

STÄRKA KULTURSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET
Musik, måleri, teater och dans. Det finns många olika konstformer inom kulturskolan att ta del av. Men tillgången till kultur avgörs till stor del av geografiska och ekonomiska aspekter. Att endast de som har råd med kulturutövande blir dem som sedan har möjlighet att ta del av den är orimligt. Det skapar ett ojämlikt samhälle. Vi vill att fler kulturverksamheter öppnar upp för fler unga genom sänkta priser och fler platser. Kultur och eget kulturutövande är grundläggande för identitetsskapandet och utveckling, därför behöver vi tillgängliggöra kulturen för fler unga. Unga Feminister vill därför att Sveriges kommuner ska hålla priserna låga för kulturskolans områden för att fler barn och unga ska ges möjlighet att utöva sina intressen och hitta nya. På så sätt ger vi kulturen fler utövare och betraktare.
GARANTERA GRATIS MUSEUM
Alla människor har rätt att ta del av andra människors uttryck, eftersom det ger en djupare förståelse för människors olika synsätt, livsvillkor och erfarenheter. Museum är en plats där olika kulturer, synsätt och livsåskådningar möts och en plats där en har tillgång till kunskap från andras perspektiv. Museum är också en plats där kulturen bevaras, vårdas och skapas för oss som lever nu och i framtiden. Att forma kulturen är något vi gör tillsammans, därför bör också konst och kultur vara tillgängligt för alla. Därför menar Unga Feminister att fri entré ska gälla till alla museer i statlig, regional och kommunal regi.
LÄMNA TILLBAKA KULTURFÖREMÅL SOM INTE ÄR VÅRA
Det finns juridiska ramar kring återlämnande av stulna kulturföremål och det är olagligt att spara stulna kulturföremål. Är föremål uppenbart stulna, ska dessa återlämnas till ursprungslandet eller ursprungsfolket. Om det inte är uppenbart om vem som har rätt till föremålen ska Sveriges statliga museer föra en aktiv dialog med ursprungsägarna, med ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Det är viktigt att belysa kolonialism och makthierarkier, samt den illegala handeln av kulturföremål i dialogen. Många gånger har människor tvingats sälja kulturella föremål på grund av fattigdom, maktutövning, etc. Unga Feminister vill att uppenbart stulna kulturföremål ska lämnas tillbaka, samt att när ett ursprungsland eller ursprungsfolk ansöker om återlämnande av ett föremål som inte uppenbart är stulet ska en dialog föras.
FRÄMJA SAMARBETEN MED MUSEER I ANDRA LÄNDER
Vi vill att Sveriges statliga museer ska främja samarbeten med andra länder och exempelvis arbeta fram fler portabla museum. På så vis kan en ta del av andra människors uttryck, vilket ger oss en djupare förståelse för människors olika synsätt, livsvillkor och erfarenheter. Samtidigt som kulturföremål sedan får återkomma till sin ursprungsplats.
BEVARA SVERIGES KULTURARV OCH TILLÄMPA ETT FEMINISTISKT OCH INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV I UTFORMNINGEN AV KULTURVÅRD
Sverige är inte ett homogent samhälle, och kulturarvet likaså. För att förstå vilka vi är och vilka vi är som skapat och skapar vårt samhälle måste en intersektionell analys tillämpas på bevarandet av Sveriges kulturarv. Det är hög tid att osynliggjorda grupper synliggörs i historien, så som kvinnor, hbtq+-personer, ursprungsbefolkning, personer med funktionsvariationer och andra minoriteter. För att inte reproducera ett ojämlikt samhälle är det viktigt att minoriteter lyfts för en bredare representation för att främja minoriteternas egenmakt. Men vi måste också erkänna och förstå hur hemskt Sverige har behandlat och behandlar minoriteter. Det är något Sverige aldrig ska förneka och bör istället tas upp och problematiseras för att inte upprepas. Vi har alla rätt att skapa, gestalta, uttrycka och förmedla våra personliga berättelser, åsikter, erfarenheter och frågeställningar oberoende av sexualitet, kön, könsidentitet och könsuttryck, social eller ekonomisk klass, trosuppfattning, etnicitet, psykisk eller fysisk funktionalitet liksom ålder. Unga Feminister vill därför att en feministisk och intersektionell analys alltid ska tillämpas vid utformningen av kulturvård på statligt finansierade kulturinstitutioner.
ÖKA STÖDET TILL UNGAS KULTURUTÖVANDE
Ett aktivt och mångfacetterat kulturliv är viktigt för att kunna belysa samhällsfenomen ur olika perspektiv. I dagsläget behöver unga kulturutövare i många fall konkurrera med mer etablerade kulturutövare om samma bidragspengar, något som leder till att många projekt av unga inte får någon finansiering. Ett ungdomsperspektiv inom kulturlivet är otroligt viktigt, speciellt när kulturen görs av unga, för unga. Unga Feminister vill därför ser fler kulturbidrag riktade specifikt till ungas kulturutövande.
GÖRA KULTURSTIPENDIER PENSIONSGRUNDANDE
I dagsläget är många kulturarbetare beroende av arbetsstipendier från olika håll för att kunna vara verksamma inom sina fält. Dessa stipendier är idag inte pensionsgrundande, vilket leder till att många kulturarbetare går mot en framtid där en måste leva på garantipension, en inkomstnivå som ofta ligger under EU:s fattigdomsgräns. Denna osäkerhet leder till en enorm stress hos många kulturarbetare. På grund av detta tycker Unga Feminister att arbetsstipendier för kulturarbetare alltid ska vara pensionsgrundande.