UNG OCH ROSA POLITIK FÖR EN JÄMLIK VÄRLD

Unga Feministers politik utgår från en intersektionell feministisk maktanalys där vi ser att beroende av kön, könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, religion eller annan trostillhörighet, psykisk och fysisk funktionalitet och/eller sexualitet har vi olika möjligheter i livet. I Unga Feministers politiska program synliggör vi de orättvisor och problem vi ser och presenterar vi åtgärder utifrån ungas perspektiv.

Vår politik

Vi ställer oss utanför det traditionella politiska landskapet. Vår politik sätter mänskliga rättigheter i fokus och vill lyfta fram detta perspektiv i det politiska rummet. Vi vill bryta den stagnerade blockpolitiken och sättet på vilket den förhindrar en utveckling av den ekonomiska, rättsliga och sociala politiken. Unga Feminister vill tillämpa ett intersektionellt perspektiv som analys på samhället och politiken. Att försöka analysera maktstrukturer enbart baserat på könsmaktsordningen eller genom en klassanalys ger en ofullständig bild. Vår analys innebär inte att enbart se hur könsmaktsordningen påverkar på samhälls- och individnivå, utan även hur den samspelar med andra maktordningar baserade på sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, social eller ekonomisk klass, trosuppfattning, etnicitet, psykisk eller fysisk funktionalitet liksom ålder.
Unga Feminister arbetar för en värld utan gränser. Världen idag präglas av diskriminering, exploatering, miljöförstöring, krig och klassklyftor. Vi vill att människor ska kunna röra sig fritt över världen, men ingen ska heller behöva tvingas till flykt på grund av krig, förtryck, våld, miljöförstöring eller svält. Vi vill att Sverige och Europa ska leva upp till de konventionstexter som vi har förbundit oss till. 

Strukturella problem kräver strukturella lösningar. Unga Feministers tar kampen för en jämställd och jämlik värld, där varje människa kan leva ett liv i frihet utan våld, förtryck och diskriminering. För att det ska vara möjligt krävs det modiga politiker som vågar ifrågasätta och föreslå åtgärder på de problem som patriarkala, koloniala och kapitalistiska maktstrukturer skapar.

Vårt politiska program

Här kan du läsa vårt politiska program – ett intersektionellt feministiskt politiskt program som sätter fokus på mänskliga rättigheter och antidiskriminering utifrån ungas livsvillkor och vardag. Det antogs av riksårsmötet 14 februari 2016 och är Unga Feministers första egna politiska program. Sedan dess har det utvecklats på rikskonferenser och riksårsmöten. Idag består det av 152 kravpunkter – förslag för en jämlik och trygg värld.