syntolkning: symboler för de olika politiska programmen som en bok, tavla, ett jordklot, lägenhetshus och träd

UNG OCH ROSA POLITIK FÖR EN JÄMLIK VÄRLD

Unga Feministers politik utgår från en intersektionell feministisk maktanalys där vi ser att beroende av kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, klass, ålder, religion eller annan trostillhörighet, psykisk och fysisk funktionalitet och/eller sexualitet har vi olika möjligheter i livet. I Unga Feministers politiska program synliggör vi de orättvisor och problem vi ser och presenterar vi åtgärder utifrån ungas perspektiv.

Vår politik

Unga Feminister positionerar oss till vänster inom det traditionella politiska landskapet och vi anser att alla politiska frågor måste ta avstamp i ett rättighetsperspektiv. Därför vill vi även tillföra en ny dimension till det traditionella politiska landskapet genom att sätta mänskliga rättigheter i fokus och lyfta fram det perspektivet i det offentliga politiska rummet. Vi arbetar för att alla människor ska få sina rättigheter tillgodosedda, oberoende av individuella förutsättningar. Unga Feminister vill tillämpa ett intersektionellt perspektiv som analys på samhället och politiken. Att försöka analysera maktstrukturer enbart baserat på könsmaktsordningen eller en klassanalys ger en alltför ofullständig bild.

Vår analys innebär att inte bara se hur könsmaktsordningen påverkar på samhälls- och individnivå, utan även hur den samspelar med andra maktordningar baserade på hudfärg, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, social eller ekonomisk klass, trosuppfattning, psykisk eller fysisk funktionalitet och ålder. Genom att tillämpa intersektionalitet som analysverktyg vill vi motsätta oss kapitalistiska, patriarkala, rasistiska och hierarkiska strukturer och normer. Feminism är en ideologi som ifrågasätter och analyserar makten, oavsett vem det är som innehar den.

Vårt politiska program

Här kan du läsa vårt politiska program – ett intersektionellt feministiskt politiskt program som sätter fokus på mänskliga rättigheter och antidiskriminering utifrån ungas livsvillkor och vardag. Det antogs av riksårsmötet 14 februari 2016 och är Unga Feministers första egna politiska program. Sedan dess har det utvecklats på rikskonferenser och riksårsmöten.

Det senaste versionen av det politiska programmet antogs på rikskonferensen 2020.