För att framtiden är för viktig för att lämnas åt de vuxna

Nedan finner du valplattformen för riksdagsvalet 2022.

I samhället idag ser vi starka vindar mot ett mer nationalistiskt, kapitalistiskt och individualistiskt samhälle. Fokus läggs på den ekonomiska vinningen och politiken skapar ett vi och dem, istället för att skapa ett samhälle som präglas av solidaritet och gemenskap. Vi har i flera år sett hur makthavarna låter de stora företagen sätta agendan. Ekonomisk tillväxt och företagens utveckling står överst, medan ungas framtid ses som en sidofråga. Vi ser också hur flera länder gör militära upprustningar för att skydda sig själva, istället för att skydda de mänskliga rättigheterna och vår planet. Trots detta står Unga Feminister kvar. Kampen mot ett hållbart och inkluderande samhälle, där alla har samma rätt att leva och existera, måste fortsätta. Ingen ska behöva rättfärdiga sitt existerande eller behöva se på när jorden och samhället fallerar. 

Genom historien har det skapats makthierarkier där en skiljer på människa och människa. De baseras på föreställningar om ras, kultur, ålder, kön, könsidentitet och/eller uttryck, sexuell läggning, funktionalitet, etnicitet, trostillhörighet samt klass. Detta har skapat krig, våld, kolonialisering och exploatering. Vi behöver arbeta emot dessa makthierarkier och uppmärksamma deras effekt på dagens samhälle. 

Som motståndsrörelse mot dessa makthierarkier står den intersektionella feminismen. Den intersektionella feminismen arbetar för att alla i samhället ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett vem du är. Vi tror på ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, på riktigt. En värld där både människa och natur behandlas rättvist och med respekt, utan de förtryckande strukturerna. Tillsammans kan människan och naturen skapa ett hållbart samhälle.

Det är inte ovanligt att vi unga blir kallade handlingsförlamade och lata i dagens samhälle, men detta stämmer inte. Det är de äldre generationerna som har sett till så att vi har hamnat där vi är idag, och det är dem som inte är villiga att offra sina egna vinningar för en värld där vi unga ska kunna leva trygga och fulländade liv. Unga har alltid stått i framkant i den progressiva utveckling som sker i samhället. Unga sätter mänskliga rättigheter och miljöfrågor högre på agendan än vuxna. Nu behöver vi unga åter fortsätta samlas, och visa de vuxna att om vi bara får rätt förutsättningar så kan vi genomföra stordåd. Vi måste fortsätta kämpa för allt och alla som saknar makt i samhället. Framtiden är för viktig för att överlämna till de vuxna.

syntolkning: ett jordklot där den undre halvan visar växt och vattenliv och den övre visar natur och hus

Miljö och klimaträttvisa

Det är lätt för oss i västvärlden att blunda för de problem vi skapar någon annanstans, men nu är det dags att ta ansvar. Nu måste något hända. Antingen fortsätter vi i samma takt av miljöförstöring, eller så väljer vi en ny miljömedveten väg. En väg med minskade klimatutsläpp som ställer människan, naturen, mänskliga rättigheter och demokrati framför kapitalismens ekonomiska intressen. Kapitalismen dödar.

Unga Feminister tror på att den rätta vägen att gå är via gruppen, och inte individen. Staten måste leda oss vägen och ta det ansvar som krävs för att förändring ska ske. Myten om att konsumenten har makt att rädda klimatet måste brytas. I en värld som styrs av pengar behöver staten gå in och agera för att förändring ska vara möjlig. Konsumenterna kan inte stå ensamt ansvariga för det företagen gör. Alla har inte den möjligheten rent ekonomiskt eller av andra anledningar, och kan därför inte alltid agera miljömedvetet. Dagens makthavare måste förstå att miljöfrågan inte är en individfråga och staten behöver sluta agera som om det är det. Det är en samhällelig kris. 

Vi i Unga Feminister arbetar för att synliggöra hur kolonialismen påverkar vårt samhälle idag, och i Sverige syns detta bland annat i hur vi behandlar vår ursprungsbefolkning samt andra minoriteter. Vi måste uppmärksamma detta och belysa det när vi diskuterar miljöfrågan. Unga Feminister ser exempelvis hur vinstintressen inom gruvindustrin har gått före, och går före, både människor och naturens rättigheter. Det gäller viktiga platser för urbefolkningens livsvillkor och intressen, så som vattenresurser och rennäring. För att skydda dessa områden och minska exploateringen  måste FN:s deklaration angående mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkning införas i svensk lag.

Idag ses människor, natur och ekosystemens livsformer enbart som ett verktyg för vinst. Detta utnyttjande förstör vår miljö och leder till försämrade levnadsvillkor för stora delar av befolkningen. För att minska företagens hårda exploatering vill vi i Unga Feminister ge naturen juridiska rättigheter för att brott mot ekosystem ska kunna dömas.

Unga Feminister arbetar för:

 • Att ge naturen juridiska rättigheter, för att visa att naturen har ett egenvärde som vi människor måste ta hänsyn till.
 • Ökad flygskatt och miljöskatt för stora företag.
 • Punktbeskattning av kött, där pengarna kan omfördelas till bättre och billigare växtbaserade alternativ.
 • Att införa utbildning kring konsumtion, klädproduktion och djurrätt i grundskolans läroplan. Även mer gedigen utbildning kring kolonialismen och hur det leder fram till många av dagens miljöproblem.
 • Gratis och bättre kollektivtrafik, som är tillgänglig för alla överallt i landet.
 • Att anpassa bensinskatten till olika förhållanden, lägre bensinskatt på landet men högre i stan, under tiden då kollektivtrafiken inte är tillräcklig.
 • Att Sverige skall skriva under FN:s urfolkskonvention ILO 169 som ställer krav på att urfolks markrättigheter erkänns och respekteras.
 • Att FN måste ställa högre krav på de länder där det konsumeras mest.
Syntolkning: venustecken med en knuten näve i mitten

Migration & Asyl

Asylpolitiken präglas idag av rasistiska medicinska åldersbedömningar som är vetenskapligt osäkra. Vi måste slopa dessa medicinska åldersbedömningar. Sverige liksom flertalet andra länder i Europa har dessutom skapat en situation där vi försöker försvåra flyktingars väg in i kontinenten. Stora summor pengar läggs på att hålla människor utanför Europas gränser. Pengar som istället kan användas som investering i långsiktig säkerhet och trygghet för människorna på flykt. Just därför behövs Unga Feminister och vår politik som kan agera som en motpol mot allt detta. Vi vill jobba för en asylpolitik där säkra flyktvägar ligger som grunden till allt. Människors liv ska prioriteras och ingen ska behöva mista sitt liv för att de tvingas fly från hemska omständigheter.

Som ett resultat av en främlingsfientlig människosyn har den migrationspolitiska utvecklingen lett till en övergång från permanenta uppehållstillstånd som huvudregel, till att det nu är osäkra tillfälliga uppehållstillstånd som är huvudregeln. Detta har i praktiken gjort det svårt att erhålla det för individen tryggare permanenta uppehållstillståndet. Detta är oacceptabelt. Människor måste få tillgång till det som krävs för att bygga upp ett nytt och tryggt liv, utan rädsla över att de plötsligt ska tvingas lämna sina hem återigen. För att detta ska vara möjligt vill vi i Unga Feminister att permanent uppehållstillstånd ska vara norm. Vi ser tryggheten i ett permanent uppehållstillstånd som en mänsklig rättighet. 

Utvisning till länder där säkerhetsläget innebär att individer löper risk att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling strider mot FN:s tortyrkonvention. Sverige bör varken besluta om utvisning eller verkställa beslut om utvisning till länder där krig råder. Enbart det faktum att ett land är i krig borde ses som en grund för att inte besluta om utvisning. Det är även vanligt att utvisningar används som straff i Sverige, vilket är oacceptabelt. 

Vi har även en lång väg kvar att gå när det gäller vidare stöd till de som invandrat till Sverige. Människor som har flytt från sina liv bär ofta på traumatiska minnen, från både innan, under och efter sin flykt. Många lever också som papperslösa vilket tillför en ännu högre stress. Allt detta kan leda till allvarliga psykiska problem som ofta förbises. Kunskapen i samhället kring vad det innebär att behöva lämna allt bakom sig för något nytt och främmande måste öka, och den negativa synen på flyktingar samt den ökade rasismen i samhället måste motverkas. Vi behöver en flyktingamnesti där ingen kan bli frihetsberövad och alla har samma rätt att få vård och utbildning, oavsett om du är svensk medborgare eller inte.

Unga Feminister arbetar för:

 • Öppna gränser och säkra flyktvägar in i Europa och Sverige. 
 • Att erkänna klimatflyktingar i FN:s flyktingkonvention.
 • Att slopa medicinska åldersbedömningarna.
 • Att göra permanent uppehållstillstånd till norm.
 • Att införa flyktingamnesti där även papperslösa garanteras trygghet.
 • Att öka kunskapen i samhället kring migration och konsekvenserna av främlingsfientlighet.
 • Ökat socialt och ekonomiskt stöd för flyktingar och invandrare.
syntolkning: aktivist håller ett plakat med texten ”mänsklig säkerhet”

Mänsklig säkerhet

Dagens makthavare ser inte det här som prioriterade säkerhetsproblem, istället väljer de att fortsätta lägga fokus på militär upprustning och ökad nationalism. Unga Feminister menar att rätt väg att gå är att arbeta för en värld som präglas av fred och demokrati. Vi tror inte att mer våld är lösningen på allt våld och krig som redan pågår i världen, utan vi måste satsa på demokratifrämjande insatser för att skapa en hållbar stabilitet. Vi behöver rusta ned militären och omfördela budgeten för att jobba för den faktiska mänskliga säkerheten. Sveriges gränser och medborgarskap kan inte värderas framför vår skyldighet att skydda våra medmänniskor från våld. Föreställningen där nationers gränser värderas över allt det våld som människor utsätts för måste starkt ifrågasättas. Den militära upprustningen som sker runt om i världen är ett hot mot mänskligheten.

I takt med upprustningen av militären och polisen fortsätter nationalismen och rasismen att sprida sig allt mer i samhället. Polisens maktkapital utökas och kriminaliseringen av rasifierade och socioekonomiskt utsatta områden normaliseras. Detta är ett starkt hot mot mänskligheten och demokratin. För att skydda alla människors lika rättigheter och minska hotet mot demokratin behöver vi förbjuda organiserad rasism och nazism. Staten måste gå in och motverka den ökade acceptansen för hat mot andra människor, samt ifrågasätta dess roll i att upprätthålla den.  

Män som grupp är de som står för majoriteten av våldet och det är också män som är mest utsatta för våld, då av andra män. Vi måste starkare ifrågasätta och motverka de skadliga maskulinitetsnormer som präglar vårt samhälle idag. För att motverka det våld och de övergrepp många blir utsatta för idag måste det förebyggande arbetet börja tidigt och vara högsta prioritet. I både förskolan och grundskolan måste vi utveckla det normkritiska lärandet samt kunskapen kring vad intersektionalitet innebär och hur vi applicerar det till verkligheten. Vi måste hjälpas åt för att stoppa mäns våld.

Unga Feminister arbetar för:

 • Att omfördela pengar från militären för att gå från nationell säkerhet till mänsklig säkerhet.
 • Förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. 
 • Säkra rättigheten att leva utan våld både i det offentliga och i det privata rummet. 
 • Utöka och uppdatera sexualundervisning på schemat.
 • Öka resurserna för arbete mot mäns våld, till exempel genom förebyggande arbete i form av undervisning kring skadliga maskulinitetsnormer i skolan.
 • Utöka och förbättra rätten till skyddat boende och stöd till våldsutsatta.